کتاب مبانی طراحی ساختمان های امن جمعی
کتاب مبانی طراحی ساختمان های امن جمعی

دکتر حجت قائدی
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی
انتشارات جهاد دانشگاهی
پاییز ۱۴۰۰

مقدمه مولفین

بنام خدای امنیت بخش

از آغاز خلقت بشر با نزاع ودرگیری مواجه بوده است و به موازت رشد شهرنشینی و ارتقا فناوری ، تهدیدات نیز رشد کرده است و بر اثر توسعه فن آوری ، در حوزه نظامی نیز سبب تاثیرگذاری سلاحهای نظامی و افزایش برد وعمق آن در کشورهدف گردیده است . بطوری که  در عصر حاضر، تبعات ویرانگر جنگ به تمامی مراکز زندگی و فعالیت کشورهای مورد هجوم کشیده شده و آن¬ها را با خود درگیر می¬نماید. تجارب ۸ سال دفاع مقدس همراه با درس¬هایی که از جنگ¬های ویرانگر آمریکا با تعدادی از همسایگان ما در طول دهه¬های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ حاصل شده به خوبی دلایل محکمی برای اثبات این مدعا هستند. با استناد به این تجارب جای تردیدی نمی¬ماند که در جنگ¬های احتمالی آینده کلیه¬ی مراکز اسکان و فعالیت کشورهای مورد هجوم و از جمله مراکز صنعتی، ارتباطی و حتی شهرها و ساختمان¬های جمعی (به دلیل برخورداری از کارکردهای متنوع پشتیبانی، خدماتی، ارتباطی) مواجه با تهدید انهدام و نابودی گسترده و تلفات سنگین انسانی هستند.

بر این اساس شهرها و ساختمان¬های جمعی شهری نیز همواره در صدر اهداف مورد توجه مهاجمین قرار دارند. چون ضربه به آن¬ها دارای آثار مخرب گسترده بر عملکردهای شهری است که در پیروزی مهاجم دارای اهمیت کلیدی است به طوری که حتی بر خلاف مقررات بین¬المللی آنان را از حمله به این گونه مراکز انسانی و چشم¬پوشی از مزایای برتری روانی باز نمی¬دارد. از این رو توجه به ضروریات مربوط به کاهش آسیب¬پذیری این گونه اماکن جایگاه مهمی در افزایش توان دفاعی هر کشوری دارد.

علی¬رغم ضرورت¬ها و تجارب یاد شده، متاسفانه تحقیقات پدافند غیرعامل در حوزه¬ی مطالعات معماری و دستورالعمل های اجرایی ساختمان¬های جمعی شهری به اندازه¬ی کافی توسعه نیافته است. کتاب حاضر در تلاش برای پاسخ به بخشی از این نیاز کلیدی تا حد امکان و از طریق ارائه¬ی دستورالعمل های طراحی معماری برای ساختمان¬های جمعی شهری است.

نظر به توجه نظام جمهوری اسلامی به اهمیت ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل جهت افزایش نسبی سطح امنیت شهروندان و حفظ و ارتقای توان دفاعی کشور در صورت رویداد یک جنگ احتمالی، کتاب در حوزه مطالعات معماری و طراحی شهری و نیز تدوین کتاب ” مبانی طراحی ساختمان های امن جمعی” یک نیاز ضروری و مهم به شمار می¬آید.

هدف اصلی از انجام کتاب حاضر استخراج و تدوین آن دسته از دستورالعمل های فنی است که به منظور بهبود طراحی معماری ساختمان های جمعی براساس ملاحظات دفاع غیرعامل کاربرد داشته و در راستای ارتقاء توانمندی های ملی به منظور محافظت از سرمایه های فیزیکی جمعی شهری و به ویژه انسانی کشور نقش مؤثری ایفا نمایند.براین اساس در این کتاب فصول زیر در نظر گرفته شده است :

فصل اول مفاهیم وکلیات

فصل دوم تهدیدشناسی

فصل سوم ساختمان‌های ورزشی

فصل  چهارم الزامات مشترک طراحی ساختمان های جمعی شهری

فصل پنجم: ساختمان های آموزشی

فصل ششم: ساختمان های درمانی

فصل هفتم: ساختمان های تجاری

فصل هشتم : ساختمان های اداری

فصل نهم: ساختمان های مذهبی

فصل دهم: سالن های ورزشی

از آنجا که این موضوع، موضوعی نسبتا نوپا بوده، و این نوشتار به لحاظ کمبود منابع مکتوب، بابت نواقص احتمالی آن پوزش خواسته و پذیرای نظرات و دیدگاه‎های صاحب نظران بوده و امیدواریم که بتواند راهگشای مدیران وکارشناسان این حوزه و علاقمندان گرامی واقع گردد.

حجت قائدی  – سید جواد هاشمی فشارکی

فهرست

فصل اول مفاهیم وکلیات

۱-۲– ضرورت موضوع

۱-۳- هدف

۱-۴- چهارچوب مطالعات و حوزه ی کاربرد

۱-۵- روش تدوین کتاب

۱-۶- مراحل تدوین کتاب

۱-۷- تعاریف

۱-۷-۱- مروری بر تعریف پدافند غیرعامل

۱-۷-۲-  تعریف و دسته بندی انواع ساختمانهای جمعی شهری

۱-۷-۳- اصول و روشهای رایج در پدافند غیرعامل

۱-۸- اقدامات کلی در کاهش آسیب پذیری

۱-۹- تعیین و شناخت فعالیتهای اصلی و مهم در ساختمانهای جمعی

۱-۱۰- نیازها و ضروریات مواقع بحران به منظور پدافند غیرعامل

۱-۱۱- آسیبشناسی معماری فضاها و ساختمانهای جمعی شهری

۱-۱۱-۱- شناخت و دستهبندی انواع آسیبهای ناشی از حملات نظامی در ساختمان های جمعی

۱-۱۱-۲- آسیب شناسی کالبدی و معماری ساختمانهای جمعی شهری

فصل دوم تهدیدشناسی

۲-۲ تعریف تهدید

۳-۲ سطوح تهدید

۴-۲ انواع تهدید با توجه به منشا پدیدآورنده

۵-۲ سناریوهای تهدید

۶-۲ تعیین نوع تهدید مورد نظر کتاب

۲-۶-۱- حملات انفجاری

۲-۶-۲- توصیف نیروهای انفجاری

۲-۶-۳- پیش‌بینی سطوح آسیب

۲-۶-۴ مکانیسم‌های آسیب‌

۲-۶-۵ ارتباط بین آسیب‌ها و جراحات

۷-۲-  تعیین رویکرد کتاب به تناسب نوع تهدید

۸-۲-  لایه های دفاعی ساختمان با توجه به نوع تهدید

۹-۲- برآورد تهدید حاصل از آسیب‌های ناشی از حملات نظامی به ساختمان‌های جمعی

۱-۹-۲- تهدیدهای فراروی ساختمان‌های مذهبی

۲-۹-۲- تهدیدهای نظامی فراروی ساختمان‌های درمانی

۳-۹-۲- تهدیدهای نظامی فراروی ساختمان‌های آموزشی

۴-۹-۲- تهدیدهای نظامی فراروی ساختمان‌های تجاری

۶-۹-۲- تهدیدهای نظامی فراروی ساختمان‌های اداری خصوصی

۷-۹-۲- تهدیدهای نظامی فراروی ساختمان‌های ورزشی

۱۰-۲- نتیجه گیری

فصل سوم الزامات مشترک طراحی ساختمان های جمعی شهری

۳-۲- کاربری

۳-۳- دسترسی‌ها

۳-۴- حجم و شکل ساختمان

۳-۵- پلان

۳-۶- نما

۳-۶-۱ درب

۳-۶-۲ پنجره

۳-۶-۲-۱ قاب و مهار پنجره

۳-۶-۲-۲ شیشه پنجره

۳-۶-۳ عناصر الحاقی

۳-۷- سازه

۳-۸- سقف

۱-۸-۳ سقف دال بتن مسلح

۲-۸-۳ طاق ضربی

۳-۸-۳ سقف فلزی سبک

۴-۸-۳سقف چوبی

۵-۸-۳ سقف تیرچه بلوک

۳-۹- دیوارها و عناصر غیر سازه ای

۳-۹-۱ دیوار آجری

۲-۹-۳ دیوار ۳ دی پنل

۳-۹-۳ درای وال

۳-۹-۴ دیوار بلوک سیمانی

۳-۹-۵ بلوک سفالی

۳-۹-۶ دیوار بتنی

۳-۹-۷ دیوار شیشهای

۳-۱۰- پله‌های فرار

۳-۱۱- آسانسورها

۳-۱۲- تاسیسات

۳-۱۳- محوطه و سایت پلان

۳-۱۳-۱ خط محیطی

۳-۱۳-۲ موانع محافظ فیزیکی

۳-۱۳-۲-۱ موانع غیر فعال

۳-۱۳-۲-۲ موانع فعال

۳-۱۴- نتیجه گیری

فصل چهارم: ساختمان های آموزشی

۱-۴- اصول پدافند غیر عامل در ساختمان‌های آموزشی

۱-۱-۴- معیارها

۲-۱-۴- حجم فضای اموزشی

۳-۱-۴-  خروج اضطراری

۵-۱-۴-  بازشو ها

۶-۱-۴-  دیوارها

۷-۱-۴-   روابط فضایی

۳-۴-   نتیجه گیری

فصل پنجم: ساختمان های درمانی

۱-۵- اصول پدافند غیر عامل در ساختمان‌های درمانی

۱-۲-۵- معیارها

۲-۲-۵- محوطه و سایت

۳-۲-۵- حجم فضای درمانی

۴-۲-۵-  خروج اضطراری

۵-۲-۵-  بازشو ها

۱-۵-۲-۵- درب ها

۲-۵-۲-۵- پنجره ها

۶-۲-۵-  دیوارها

۱-۶-۲-۵  دیوار محوطه

۲-۶-۲-۵  دیوار خارجی

۳-۶-۲-۵  دیوار داخلی

۷-۲-۵-   روابط فضایی

۳-۵-   جمع بندی

فصل ششم: ساختمان های تجاری

۱-۶- اصول پدافند غیر عامل در ساختمان‌های تجاری

۱-۳-۶- معیارها

۲-۳-۶- محوطه و سایت

۳-۳-۶- حجم فضای تجاری

۴-۳-۶-  خروج اضطراری

۵-۳-۶-  بازشو ها

۱-۵-۳-۶- درب ها

۲-۵-۳-۶- پنجره ها

۶-۳-۶-  دیوارها

۲-۶-۳-۶  دیوار داخلی

۳-۶-۳-۶  کفسازی

۷-۳-۶-   روابط فضایی

فصل هفتم: ساختمان های اداری

۱-۷- اصول پدافند غیر عامل در ساختمان‌های اداری

۱-۴-۴- معیارها

۲-۴-۷- محوطه و سایت

۳-۴-۷- حجم فضای اداری

۴-۴-۴-  خروج اضطراری

۵-۴-۷-  بازشو ها

۱-۵-۴-۷- درب ها

۲-۵-۴-۷- پنجره ها

۶-۴-۷-  دیوارها

۱-۶-۴-۷  دیوار محوطه

۲-۶-۴-۷  دیوار خارجی

۳-۶-۴-۷  دیوار داخلی

۷-۴-۷-   روابط فضایی

۷-۴-۷-   پناهگاه

۳-۷-   جمع بندی

فصل هشتم: ساختمان های مذهبی

۱-۸- اصول پدافند غیر عامل در ساختمان‌های مذهبی

۱-۵-۸- معیارها

۲-۵-۸- محوطه و سایت

۳-۵-۸- حجم فضای مذهبی

۴-۵-۸-  خروج اضطراری

۵-۵-۸-  بازشو ها

۱-۵-۵-۸- درب ها

۲-۵-۵-۸- پنجره ها

۶-۵-۸-  دیوارها

۱-۶-۵-۸  دیوار محوطه

۲-۶-۵-۸  دیوار خارجی

۳-۶-۵-۸  کفسازی

۷-۵-۸-   روابط فضایی

۷-۵-۸-   پناهگاه

۳-۸-   جمع بندی

فصل نهم: سالن های ورزشی

۱-۹- اصول پدافند غیر عامل در ساختمان‌های ورزشی

۱-۶-۹- معیارها

۲-۶-۹- محوطه و سایت

۳-۶-۹- حجم فضای ورزشی

۴-۶-۹-  خروج اضطراری

۵-۶-۹-  بازشو ها

۱-۵-۶-۹- پنجره ها

۶-۶-۹-  دیوارها

۱-۶-۶-۹  دیوار خارجی

۲-۶-۶-۹  دیوار داخلی

۳-۶-۶-۹- کفسازی

۷-۶-۹-   روابط فضایی

۳-۹-   جمع بندی

منابع

منابع

 • ا. عبدالله زاده طرف، ۱۳۸۸، سیر شکل گیری فضاهای تجاری در غرب و شرق از نگاه تاریخ، فصلنامه تخصصی شهرسازی و معماری آبادی، جلد شماره ۶۴، ص ۶۲-۶۹٫
 • ابوالحسنی، عبدالله؛ پدافند غیرعامل، معماری و طراحی شهری در ایران، نشریه­ی شماره­ی ۴، قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) ؛ تهران؛ ۱۳۸۴.
 • آتش پنجه، حجت الله، ۱۳۹۶، اصول طراحی معماری بیمارستان با تاکید بر پدافند غیرعامل، پروژه نخبگی، مرکز مطالعات فنی و مهندسی پایدار ملی کشور، تهران، ایران.
 • آخوندیان امیری، مهدی، ۱۳۹۳، ارائه الگوی تبدیل فضاهای شهری به پناهگاه های چند منظوره مورد مطالعه مجتمع تجاری اکباتان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
 • اژیرابی بیگلو, عبدالکریم، ۱۳۹۵، بررسی اصول و ضوابط طراحی معماری بناهای اداری از دید پدافند غیرعامل، اولین کنگره بین المللی معماری هدف، شیراز، موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی، https://www.civilica.com/Paper-ARCHCONFKHA01-ARCHCONFKHA01_018.html
 • آقایی, یدالله، ۱۳۹۳، طراحی ساختمان های اداری مبتنی بر اصول پدافند غیرعامل، دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی، قم، انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران،  شرکت پنام خط نوین، https://www.civilica.com/Paper-SAUD02-SAUD02_132.html
 • اکبری، عباس؛ پدافند غیرعامل – اصول و ملاحظات، نشریه­ی شماره­ی ۳؛ معاونت پدافند هوایی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص)؛ تهران، ۱۳۸۴.
 • بداغی, محمد؛ علی سعیدی؛ مهدی مدیری و سیدجواد هاشمی فشارکی، ۱۳۹۳، بررسی مجموعه ورزشی از دیدگاه پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: ورزشگاه آزادی تهران)، ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران، مشهد، دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران، https://www.civilica.com/Paper-INDM06-INDM06_122.html
 • برزگری، سعید، ۱۳۹۵، بررسی ساختمان های موجود از منظر پدافند غیرعامل با بررسی موردی سینما، مسکونی، مجتمع فرهنگی و مجتمع اداری بوشهر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.
 • بنکدار، احمد و گرانپایه، طاهره؛ آسیب شناسی فضاها و اماکن عمومی شهری، پروژه­ی دانشجویی، استاد راهنما: دکتر سید بهشید حسینی؛ دانشگاه هنر، ۱۳۸۵.
 • بی طرفان، مهدی، ۱۳۹۱، بررسی سبک های معماری و تدوین شاخص های معماری سازگار با اصول دفاع غیر عامل، پایان نامه کارشنای ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
 • پایداری ملی، آبان ۹۷، http://paydarymelli.ir/fa/news/40559/
 • پایداری ملی، آذر ۱۳۹۵،https://paydarymelli.ir/fa/news/24970.
 • پدافند غیرعامل؛ قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء, معاونت پدافند غیرعامل؛ ۱۳۸۴.
 • پوراحمد، احمد؛ معروفی، ایوب؛ شیخی، عبداله و حمزه پور رزگار، ۱۳۹۳، نقش کاربری مذهبی در برنامه ریزی پدافند غیرعامل شهری (نمونه موردی: مساجد شهر بوکان)، پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، شماره ششم، تهران، ایران.
 • پیرمحمدی, محمد؛ حامد حیاتی و مجید خلیلی، ۱۳۹۴، راهکارهای طراحی معاری برای اجرای اصول پدافند غیرعامل، کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، تهران، موسسه آموزش عالی نیکان، دانشگاه تهران، https://www.civilica.com/Paper-RCEAUD01-RCEAUD01_107.html
 • پیرمحمدی, محمد؛ حامد حیاتی و مجید خلیلی، ۱۳۹۴، راهکارهای طراحی معاری برای اجرای اصول پدافند غیرعامل، کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، تهران، موسسه آموزش عالی نیکان، دانشگاه تهران، https://www.civilica.com/Paper-RCEAUD01-RCEAUD01_107.html
 • پیری، حسن؛ حسن نژاد، حامد؛ اکبرفخرآباری، مهدی، ۱۳۹۵، اولویت بندی بیمارستان ها جهت مدیریت ساخت آنها در برابر تهدیدات انسان ساخت، فصلنامه علمی و تخصصی مهندسی و مدیریت ساخت، سال اول، شماره اول، تهران، ایران. http://www.jecm.ir/article_33502_bc28f49147bab6d7ca9b4b81ee90f20d.pdf
 • تقوایی، مسعود و کیانیان، صدیقه، ۱۳۸۶، فرآیند و مراحل مدیریت بحران شهری، مجله بنا، شماره ۳۵-۳۶٫
 • جلالی فراهانی، غلامرضا و عراقی زاده، مجتبی، ۱۳۹۲، تبیین جایگاه طراحی معماری در تامین اهداف پدافند غیرعامل ساختمان، مجله معماری وشهرسازی پایدار، شماره اول ، سال اول، ص ۶۷-۷۵، تهران، ایران.
 • حسینی، سید بهشید، ۱۳۸۹، معیارهای پدافند غیر عامل در طراحی معماری ساختمان های جمعی شهری،  سازمان پدافند غیرعامل کشور، تهران، ایران.
 • حسینی، سید بهشید، ۱۳۹۴، معیارهای پدافند غیر عامل در طراحی معماری ساختمان های جمعی شهری، مجله معماری و شهرسازی آرمان شهر، شماره ۱۵، صفحات ۲۷-۳۹٫
 • حسینی، سید تیمور؛ آریانا، محمد و آبرودی، سید مجتبی، ۱۳۹۵، الزامات و ملاحضات طراحی معماری ساختمان های اداری شهری از منظر پدافند غیرعامل، اولین همایش بین المللی اقتصاد شهری(با رویکرد اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل)، ص ۲۲۱-۲۳۹، تهران، ایران.
 • حفیظیان، مهدی، ۱۳۹۲، اصول طراحی بیمارستان های صحرایی امن از منظر پدافند غیر عامل، پایان نامهد کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
 • خبازنوری، اشکان، ۱۳۹۷، تدوین الزامات پدافند غیرعامل در طراحی معماری ایستگاه های مترو، پروژه نخبگی، سازمان پدافند غیرعامل کشور، تهران، ایران.
 • خرم آبادی، محمد، تاریخچه و مفاهیم پدافند غیرعامل، فصلنامه سازمان نظام مهندسی ساختمان، شماره ۳۶؛ ۱۳۹۰٫
 • خواجه احمد عطاری، نادر، ۱۳۹۳، راهنمای طراحی سازه ای و جزییات اجرایی دیوارهای غیر سازه ای، انتشارات مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، تهران، ایران.
 • داعی نژاد، فرامرز، ۱۳۸۵، اصول و رهنمودهای طراحی و تجهیز فضای باز مجموعه های مسکونی به منظور پدافند غیرعامل، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران، ایران.
 • دبیری، علی اکبر؛ ایزدی، حسن، ۱۳۹۳، ارزیابی مکان های آسیب پذیر کلان شهرها در برابر حملات تروریستی، نمونه موردی کلان شهر شیراز، مجله برنامه ریزی و آمایش فضا، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، جلد ۱۸، شماره دوم، تهران، ایران.
 • دزفولی نژاد, مهدی؛ مهدی روانشادنیا و عبدالرسول تلوری، ۱۳۹۳، بررسی ایده ی ادغام کاربری مسجد و پناهگاه به منظور اجرای برنامه های پدافند غیرعامل در توسعه پایدار کلان شهرها، اولین کنفرانس ملی توسعه عمرانی کلانشهرها با رویکرد سرمایه گذاری، اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، https://www.civilica.com/Paper-CDLCFI01-CDLCFI01_030.html
 • دیوسالار، عبدالرسول؛ محیط شناسی نظامی: فضای عملیاتی جنگ­های نسل ششم»؛ موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، حوزه علوم، تحقیقات و توسعه فناوری، مرکز علوم دفاعی؛ ۱۳۸۵.
 • رحیمی، محمد رئوف، ۱۳۹۲، ارزیابی راهکارهای طراحی پایدار مسجد محله و ارائه الگوی نمونه، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
 • رضائی زاده مهابادی, کامران و مریم تبریزی، ۱۳۹۶، تحلیل معیارهای مکان یابی مراکز تجاری با رویکرد پدافند غیرعامل. ( مورد مطالعه: مجموعه تجاری دنیای نور واقع در منطقه ۴ تهران )، دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)، تهران، دانشگاه صنعتی شریف، https://www.civilica.com/Paper-SECM02-SECM02_066.html
 • رمضانعلی نژاد، محمد حسین، ۱۳۹۶، ارزیابی مدیریت پدفند غیرعامل و آمادگی بیمارستان ها در برابر تهدیدات، پروژه نخبگی، سازمان پدافند غیرعامل کشور، تهران، ایران.
 • ریحانی، فرزانه، بررسی پدافند غیرعامل در کشور سوئیس، ماهنامه پژوهش ملل، دوره اول، شماره دوم، تهران، ایران، بهمن ۱۳۹۴٫
 • رئوف رحیمی، محمد، ۱۳۹۲، ارزیابی راهکارهای طراحی پایدار مسجد محله و ارائه الگوی نمونه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.
 • سعیدی، علی و بداغی، محمد، ۱۳۹۸، ساماندهی فضاهای سبز پیراشهری با رویکرد پدافند غیر عامل (مطالعه موردی: مجموعه ورزشی آزادی تهران)، نشریه علمی شهر تاب آور، شماره۱، صص ۴۱-۵۰٫
 • سعیدی، علی، ایراندوست، علیرضا، ۱۳۹۰، ملاحضات پدافند غیرعامل در مکان یابی مراکز مذهبی (مساجد) با استفاده از روش AHP، فصلنامه علمی و ترویجی پدافند غیرعامل، شماره ۴، ۲ ۲۹-۵۱، تهران، ایران.
 • سوادکوهی فر، ساسان و اله آتش پنجه، حجت، ۱۳۹۵، اصول طراحی معماری بیمارستان، نشر بوستان حمید، تهران، ایران.
 • شرکت خانه سازی ایران، ۱۳۶۵، ضوابط ایمنی آتش سوزی، جلد دوم، بناهای درمانی، بخش تحقیق، بررسی و برنامه ریزی در امور بناهای درمانی، تهران، ایران.
 • شعبانی، رمضان، ۱۳۹۴، تهدیدات و فرصت های بین المللی جمهوری اسلامی ایران، ویستا نیوز.
 • صفوی، سید محمد مهدی و ستاره ، علی اکبر، ۱۳۹۵، ملاحظات طراحی نمای معماری مقاوم در برابر انفجار، مجموعه مقالات اولین همایش معماری و شهرسازی از منظر پدافند غیرعامل، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران.
 • ضوابط طراحی معماری ساختمان های مناسب سالمندان، ۱۳۸۷، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران، ایران.
 • طیبی، مجتبی، ۱۳۹۴، طراحی ساختمان اداری با ملاحظات پدافند غیرعامل (مطالعه موردی ساختمان اداری استانداری بوشهر)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
 • عراقی زاده, مجتبی و مهدی بیطرفان، ۱۳۸۹، نقش لایه های سه گانه دفاعی در تامین امنیت فضاهای شهری، اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم، بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل،  https://www.civilica.com/Paper-CPDRS01-CPDRS01_064.html
 • عراقی زاده، مجتبی، ۱۳۹۰، الزامات و ملاحظات طراحی معماری ساختمان های اداری از منظر پدافند غیر عامل، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
 • فاضلی, پژمان؛ نسرین قادری وردنجانی و نورالدین سعیدی، ۱۳۹۴، بررسی ضوابط پدافند غیرعامل در اماکن آموزشی، اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی کامیپوتر، شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، https://www.civilica.com/Paper-NICE01-NICE01_098.html
 • فرحزاد, امیرحسین و اکرم حسینی، ۱۳۹۶، تاثیر الزامات پدافند غیر عامل در طراحی فضاهای درمانی، کنفرانس ملی معماری و عمران شهری، تربت جام، موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام، https://www.civilica.com/Paper-NCACE01-NCACE01_096.html
 • فرزام شاد، مصطفی،۱۳۸۶، مبانی نظری معماری در دفاع غیرعامل، انتشارات جهان جام جم، تهران، ایران.
 • فرزام شاد، مصطفی؛ عراقی زاده، مجتبی، ۱۳۹۱، مبانی برنامه ریزی و طراحی شهر امن از منظر پدافند غیر عامل، پژوهشکده مهندسی بحران های طبیعی و پدافند غیرعامل، انتشارات علم آفرین، تهران، ایران.
 • فیضی، احسان، صفوی، سید یحیی، شمسایی زفرقندی، فتح الله، ۱۳۹۵، ارزیابی و اولویت بندی تهدیدات انسان ساز خصمانه در ایستگاه های تشکیلاتی راه آهن با رویکرد پدافند غیرعامل، فصلنامه علمی و ترویجی پدافند غیرعامل، سال هفتم، شماره۳، ۵۷-۶۷٫
 • قلی زاده، سعید، نکویی، محمدعلی، فخرائی، حسین، ۱۳۹۶، بررسی و ارزیابی تهدیدات دارایی های پایین دست سدها با رویکرد پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: سد شیرین دره)، فصلنامه علمی-ترویجی پدافند غیرعامل، سال هشتم، شماره ۱، ۳۴-۲۵٫
 • قوچانی، محیا، تاجی، محمد، دربانیان، مجتبی، ۱۳۹۸، ارزیابی شاخص های طراحی معماری مساجد به عنوان پناهگاه چند منظوره با رویکرد پدافند غیرعامل، فصلنامه دانش پیگیری و مدیریت بحران، دوره ۹، شماره اول، ص۴۸-۶۰٫
 • کامران، حسن و حسینی منش، حسن، ۱۳۹۱، تحلیل موقعیت شهرک اداری شهریار بر اساس اصول پدافند غیر عامل، فصلنامه علمی و پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، صص ۱۶۳-۱۷۶، تهران، ایران.
 • کاملی، محسن، قیاسی، سمیرا، حسینی امینی، حسن، افتخاری، سحر، ۱۳۹۷، آسیب شناسی تهدیدهای بیمارستان های شهری از منظر پدافند غیر عامل، مطالعه موردی: شهر قم، فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهش های بوم شناسی شهری، سال نهم، شماره ۱، پیاپی ۱۷، ۱۰۵-۱۱۹٫
 • کوکبی, امین و ایمان گودرزی، ۱۳۹۷، بازشناسی الزامات طراحی نمای ساختمان ها با رویکرد پدافند غیرعامل، اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان، تبریز، مجمع مهندسان جوان استان آذربایجان شرقی، https://www.civilica.com/Paper-ICBI01-ICBI01_007.html
 • مجلسی، مهدی، ۱۳۹۶، پدافند غیرعامل در اماکن دارای جمعیت بالا مثل استادیوم ها و سالن های پر ازدهام همانند سالن های سرپوشیده ورزشی، چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه، تهران، ایران.
 • مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، ۱۳۹۳، آیین نامه طراحی لرزه ای و اجزای غیر سازه ای معماری، دفتر مققرات ملی و کنترل ساختمان، تهران، ایران.
 • مسعودی, محمدحسین؛ محمد براتی و مجتبی احمدی، ۱۳۸۹، بررسی ملاحظات پدافند غیرعامل در طراحی سازه های امن طراحی موردی ساختمان ۳۰۰ نفره با کاربری آموزشی، اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم، بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، https://www.civilica.com/Paper-CPDRS01-CPDRS01_031.html
 • مظاهری، مسعود، ۱۳۸۵، نقش مسجد در سازمان و اجتماع محله ای، چهارمین همایش هفته جهانی مسجد، صص ۳-۶، تهران، ایران.
 • معاویان, خالد و اسماعیل ضرغامی، ۱۳۹۵، ملاحظات پدافند غیرعامل در ساختمان های اداری، اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)، ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، https://www.civilica.com/Paper-AUITM01-AUITM01_286.html
 • ملکشاهی، محمد حسن، ۱۳۹۴، الزامات پدافند غیر عامل در بیمارستان های آجا مطالعه موردی بیمارستان های تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و فنون دارابی.
 • مهدی نیا, سیداحمد و امیر حجار، ۱۳۹۸، بررسی ملاحظات طراحی ساختمانهای اداری از منظر پدافند غیرعامل، پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی دفاعی، تهران، دانشکده علوم و مهندسی دفاعی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، https://www.civilica.com/Paper-ECDS05-ECDS05_095.html
 • موحدی نیا، جعفر، اصول و مبانی پدافند غیرعامل، چاپ سوم، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران؛ ۱۳۸۸٫
 • مومنی، کوروش؛ عطاریان، کوروش؛ شیرزاد، مریم؛ حاج موسی بروجردی، نگین، ۱۳۹۶، بازشناسی اصول پدافند غیرعامل در طراحی معماری بیمارستان گنجویان دزفول، فصلنامه علمی و ترویجی پدافند غیرعامل، سال هشتم، شماره ۴، تهران، ایران. http://journals.ihu.ac.ir/article_200732_7863a30ecdeef814b16ef1868de688fa.pdf
 • نامور، مجید، ۱۳۹۴، بررسی و تحلیل سالن های ورزشی شهر تهران متناسب با اصول پدافند غیرعامل، نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران.
 • نخعی, جلال؛ وحید قبادیان و مرضیه کمالی، ۱۳۹۵، ارایه الگو طراحی جداره ساختمان اداری با رویکرد کاهش آسیب پذیری در مقابل انفجار (پدافند غیرعامل)، ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری، اصفهان، موسسه آموزش عالی دانش پژوهان، https://www.civilica.com/Paper-NCSDUS06-NCSDUS06_017.html
 • نخعی، جلال؛ شمسایی زقرقندی، فتح اله و کیانی، سعید، ۱۳۹۵، بررسی طراحی لایه بندی دفاعی محوطه ساختمان های بلند مرتبه اداری، فصلنامه علمی و ترویجی پدافند غیرعامل، شماره۲، ۲۲ ۴۱-۵۳، تهران، ایران.
 • هاشمی فشارکی، سیدجواد و محمود زاده، امیر، ۱۳۹۱، فرهنگ توصیفی دفاع غیرعامل، انتشارات علم و آفرین، تهران، ایران.
 • ولوی, محمدرضا؛ جزوه «سناریوهای تهدید نظامی موجود علیه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر ارتباطات دفاعی»؛ پژوهشکده مهندسی پدافند غیرعامل، ستاد کل نیروهای مسلح، مرکز تحقیقات استراتژیک، گروه بررسی توان ملی در حوزه آماد و پشتیبانی؛ تهیه کننده: محمدرضا میرزاامینی (اندیشگاه شریف)؛ ۱۳۸۴٫
 • یزدانی، مائده، مسعود لواسانی، مونا، فضای جمعی، ظرف تحقق حیات مدنی، مجله منظر، ۲ (۷): ۴۵-۴۲٫؛ ۱۳۸۹٫
 • یزدانی، محمد حسن، محمدی حمیدی ، سمیه، ۱۳۹۶، تحلیل فضایی کاربری های چند منظوره در شهر با رویکرد پدافند غیرعامل (مورد مطالعه: کاربری های مذهبی شهر میاندوآب)، مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری، شماره ۲، ص ۲۲۱-۲۴۲، تهران، ایران. DOI: 10.22067/gusd.v4i2.63099

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=8568137&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author

سرشناسه:قائدی، حجت‏‫، ۱۳۶۶‏‬-‬
‏عنوان و نام پدیدآور:مبانی طراحی ساختمان‌های امن جمعی‏‫/ مولفان حجت قایدی،سیدجواد هاشمی‌فشارکی‬‏‫؛ ویراستار علیرضا صفری.‬
‏مشخصات نشر:قزوین: جهاد دانشگاهی، سازمان انتشارات، واحد قزوین‏‫،۱۴۰۰.‮‬
‏مشخصات ظاهری:‏‫۱۹۶ص.‬: مصور( بخشی رنگی)،جدول.
‏شابک:‭۹۷۸-۶۲۲-۷۵۴۹-۵۹-۱‬
‏وضعیت فهرست نویسی:فیپا
‏یادداشت:‏‫کتابنامه:ص.۱۶۹-۱۹۶.‬
‏موضوع:مجتمع‌های آپارتمانی — ایران — طراحی و ساخت — پیش‌بینی‌های ایمنی
Apartment houses‪ — Iran — Design and construction — Safety measures
معماری — ایران — طراحی
Architectural design — Iran
دفاع غیر‌نظامی — ایران — پیش‌بینی‌های ایمنی
Civil defense — Iran — Safety measures
‏شناسه افزوده:هاشمی فشارکی، سیدجواد، ‏‫۱۳۴۰ -‏‬
‏شناسه افزوده:جهاد دانشگاهی. سازمان انتشارات. واحد قزوین
‏شناسه افزوده:Press Organization Jahade Daneshgahi‪Ghazvin Branch‪
‏رده بندی کنگره:‏‫‬‮‭NA۷۸۶۳
‏رده بندی دیویی:‏‫‬‮‭۷۲۸/۳۱۴۰۲۲۲
‏شماره کتابشناسی ملی:۸۵۶۸۱۳۷
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی:فیپا