شهدای سرباز در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰
شهدای سرباز در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

آمار رسمی ۲۶ سرباز شهید شده در سال جاری است.