نماز در برف رزمندگان – نماز ما در اسایش
نماز در برف رزمندگان – نماز ما در اسایش

این گونه دربرف نماز خواندند تا ما نمازمان قضا نشود. ? تصویری زیبا از رزمندگان در حال نماز در برف و سرما ?اگر جایمان گرم و نرم است ولی در نمازمان تاخیر می کنیم یا گاهی آن را بجا نمی آوریم، این عکس می تواند کمک حال مان باشد!!!!

این گونه دربرف نماز خواندند تا ما نمازمان قضا نشود.

? تصویری زیبا از رزمندگان در حال نماز در برف و سرما

?اگر جایمان گرم و نرم است ولی در نمازمان تاخیر می کنیم یا گاهی آن را بجا نمی آوریم، این عکس می تواند کمک حال مان باشد!!!!