کتاب سامانه مدیریت کیفیت پدافند غیرعامل دکتر سید جواد هاشمی فشارکی و سایرین
کتاب سامانه مدیریت کیفیت پدافند غیرعامل دکتر سید جواد هاشمی فشارکی و سایرین

فهرست مطالب: ۱- هدف ودامنه کاربرد ۲-مراجع الزامی ۳-اصطلاحات وتعاریف ۴-طرحریزی وسازماندهی ۵- اجرا وعملیات ۶-کنترل ها ۷-بهبود نتایج ودستاوردهای مورد انتظارسامانه مدیریت کیفیت: —       الف- ساختار و سازماندهی صحیح و قوی بوجود می آید. —       ب-  کلیه ابعاد عملکرد سازمان ها در قالب سیستم، مدیریت پدافند غیر عامل طرح ریزی و اجرا می شود. […]

فهرست مطالب:

۱- هدف ودامنه کاربرد

۲-مراجع الزامی

۳-اصطلاحات وتعاریف

۴-طرحریزی وسازماندهی

۵- اجرا وعملیات

۶-کنترل ها

۷-بهبود

نتایج ودستاوردهای مورد انتظارسامانه مدیریت کیفیت:

—       الف- ساختار و سازماندهی صحیح و قوی بوجود می آید.

—       ب-  کلیه ابعاد عملکرد سازمان ها در قالب سیستم، مدیریت پدافند غیر عامل طرح ریزی و اجرا می شود.

—       پ- سازمان ها با مأموریت معین تشکیل می شوند و در قالب مأموریت معین فعالیت می نمایند.

—       ت- توانایی سازمان برای ارائه محصول (کالا/خدمات) مطابق با نیازهای مشتری بیرونی و توانایی فرآیند های آن برای ارائه محصول مناسب در شرایط بحران اثبات می گردد.

—       ث- سازمان از طریق بکارگیری نگرش فرآیندی و سیستم مدیریت پدافند غیرعامل امکان بهبود مدیریت بحران را به بهترین حالت کنترل می نماید.

—       ج- انطباق با الزامات یک سیستم مدیریت پدافند غیر عامل از طریق دریافت گواهینامه معتبر از سازمان پدافند غیر عامل کشور اثبات می گردد.

—       چ- تعیین و تحقق شرایط اقتصادی مناسب برای سازمان در عملکرد سالیانه سازمان قابل مشاهده می شود.

—       ح- اثرات منفی بر عملکرد سازمان که منجر به اتلاف منابع سازمان و سرمایه های مالی آن می شود حذف و کاهش می یابند.

—       خ- زیر ساخت های مناسب با رویکرد و پدافند غیر عامل که تحقق مأموریت سازمان را تسهیل می نماید، ایجاد شود.

د- از تعادل بین ریسک و بازدهی در سازمان به گونه ای که بهترین اثرات افتصادی تحقق یابد، اطمینان حاصل شود.

شناسنامه کتاب:  سامانه مدیریت کیفیت پدافند غیرعامل

انتشارات:پارس ضیاء

نویسنده: دکترسیدجوادهاشمی فشارکی و سایرین

سال انتشار:۱۳۹۱

تعداد صفحات:۷۲ صفحه