کتاب نمایندگی ولی فقیه و سیــاستـهای کـلان استـان دکتر سیدجواد‌هاشمی فشارکی
کتاب نمایندگی ولی فقیه و سیــاستـهای کـلان استـان دکتر سیدجواد‌هاشمی فشارکی

پیش گفتار مؤلف بنام ولی مطلق زمان ومکان جمهوری اسلامی ایران که برامده از انقلاب شکوهمند اسلامی است و یکی از ثمرات آن قانون اساسی است ، از ارکان اصلی نظام حکومتی در قانون اساسی ، اصل مترقی ولایت فقیه می باشد. براساس این اصل ولی فقیه وظایف واختیاراتی شرعی وقانونی دارد وبرهمین اساس نمایندگانی […]

پیش گفتار مؤلف

بنام ولی مطلق زمان ومکان

جمهوری اسلامی ایران که برامده از انقلاب شکوهمند اسلامی است و یکی از ثمرات آن قانون اساسی است ، از ارکان اصلی نظام حکومتی در قانون اساسی ، اصل مترقی ولایت فقیه می باشد. براساس این اصل ولی فقیه وظایف واختیاراتی شرعی وقانونی دارد وبرهمین اساس نمایندگانی از سوی وی در استانها و دستگاهها منصوب ومنشا خیرات وبرکات میگردد. رهبرانقلاب اسلامی در استانها دارای نماینده، تحت عنوان ولی فقیه در استان می باشد، که از سوی ایشان نصب و به فعالیت می پردازند. از آنجا که کشور به ۳۱ استان تقسیم شده  است، لذا حوزه نماینده ولی فقیه بخشی از کشوری که که ولی فقیه برآن ولایت دارند. بنا براین میتوان اختیارات ولی فقیه براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی را بر استان تجزیه کرد و درذیل اختیارات نمایندگان ولی فقیه بربخشی ازکشورقایل شد که در این مجمل بدان پرداخته وپیشنهاد می گردد.

.براین اساس مطالب زیر درساختاراین کتاب بدان پرداخته شده است :

دربخش اول  ، برخی از اختیارات نماینده ولی فقیه دراستان ، مستخرجه ازاصل ۱۱۰ قانون اساسی درخصوص وظایف واختیارات رهبرانقلاب اسلامی ارایه گردیده است.

دربخش دوم، چشم‌انداز استان در افق ۱۴۰۴ هجري شمسي تبیین گردیده است

دربخش سوم ، سیاستهای کلی استان در حوزه های مختلف ارایه گردیده است.

بخش چهارم اختصاص به سیاست های کلی استان در تدوین واجرای برنامه ششم توسعه استان دارد

وبخش پنجم ،درخصوص امام جمعه ، بعنوان فرمانده قرارگاه استان می باشد.

بدیهی است این اثر خالی از اشکال وقصورنبوده ،وبخصوص از محضر نمایندگان ولی فقیه پوزش خواسته وبعنوان نقطه اغازی برتاثیرنظام مند دراستان تلقی نمود. لذا از صاحب نظران، اساتید گرامی وسروران گرامی عزیز خاضعانه تقاضا میشود، نظرات ارزشمند خود را جهت غنای بیشتر ان ارایه نمایند

                                                                                                 بهار ۱۳۹۵

سید جواد‌هاشمی فشارکی

مقدمه

       در  راستای تبیین وظایف نماینده ولی فقیه در استان وهمچنین تبیین سیاستهای کلی استان درحوزه های مختلف در پنج بخش ارایه شده است . دربخش اول  رهیری اختیاراتی دارند که در اصل ۱۱۰ تصریح شده است وایشان مجازند بخشی از انرا به نمایندگان خود محول نمایند ،لذا برخی از اختیارات نماینده ولی فقیه دراستان ، مستخرجه ازاصل ۱۱۰ قانون اساسی درخصوص وظایف واختیارات رهبرانقلاب اسلامی ارایه وپیشنهادگردیده است.دربخش دوم، براساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران ،قعاعی از ان  تحت عنوان چشم‌انداز استان در افق ۱۴۰۴ هجري شمسي تبیین گردیده است.دربخش سوم براساس سیاستهای کلس ابلاغی رهبری درحوزه های مختلف ،، سیاستهای کلی استان در حوزه های مربوطه ارایه گردیده است.در بخش چهارم سیاست های کلی استان در تدوین واجرای برنامه ششم توسعه استان برا اساس سیاستهای کلی برنامه ششم که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ گردیده ، استخراج  وارایه شده است.و در بخش پنجم ،براساس بیانات رهبری ، درخصوص امام جمعه ، بعنوان فرمانده قرارگاه استان تشریح  شده است . که درادامه بیان گردیده است.

فهرست

 

بخش اول : ۱۳

برخی از اختیارات نماینده ولی فقیه دراستان. ۱۳

بخش دوم : ۱۷

چشم‌انداز استان در افق ۱۴۰۴ هجري شمسي. ۱۷

بخش سوم : سیاستهای کلی استان. ۱۹

بخش چهارم : ۱۰۹

سیاست های کلی استان در تدوین واجرای برنامه ششم توسعه استان. ۱۰۹

بخش پنجم : ۱۲۳

منابع. ۱۳۵

در رابطه با مولف.. ۱۳۷

 

بخش اول :

برخی از اختیارات نماینده ولی فقیه دراستان

بخش دوم :

چشم‌انداز استان در افق ۱۴۰۴ هجري شمسي

بخش سوم :

سیاستهای کلی استان

 ۱ـ سياستهاي كلي استان در بخش شبكه‌هاي اطلاع رساني رايانه‌اي

۲-سياستهاي كلي استان در بخش انرژي

الف ـ سياست‌هاي كلي نفت و گاز استان

ب ـ سياست‌هاي كلي ساير منابع انرژي استان

۳ـ سياستهاي‌ كلي استان در بخش‌ امنيت‌ اقتصادي

 ۴ـ سياستهاي‌ كلي استان‌ در بخش‌ منابع‌ طبيعي.

 ۵- سياستهاي‌ كلي‌ استان‌ در بخش‌ منابع‌ آب

  ۶ـ سياستهاي‌ كلي‌ استان‌ در بخش‌ معدن

 ۷ـ سياستهاي‌ كلي استان در بخش‌ حمل‌ و نقل

 ۸  ـ سياستهاي‌ كلي استان در بخش‌ امنيت‌ قضايي

۹ ـ سياستهاي كلي استان در بخش شهرسازي

۱۰ ـ سياستهاي كلي استان در بخش مسكن

 ۱۱ ـ سياستهاي كلي استان در خصوص تشويق سرمايه گذاري

۱۲ ـ سياستهاي كلي نظام در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسي در استان

 الف) متن ابلاغیة در خصوص سياست‌هاي كلي توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتي

 ب)متن ابلاغیة در خصوص سياست‌هاي كلي بخش تعاوني 

  ج)  متن ابلاغیة در خصوص سياست‌هاي كلي توسعة بخش‌های غیردولتی

 الزامات واگذاري:

  د) سیاست‌های کلی واگذاري

 ۱دـ الزامات واگذاری :
۲د ـ مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری                              :
هـ) سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار:

۱۳ ـ  سياستهاي كلي استان براي پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه.

 ۱۴ـ   سياست‌هاي كلي استان در بخش كشاورزي

       ۱۵ ـ سياست‌هاي كلي استان در بخش صنعت

 سياست‌هاي كلي استان برای ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران

سیاست های کلی نظام درخصوص مبارزه با مواد مخدر   

 ۱۶ ـ سياست‌هاي كلي پدافندغيرعامل كشور( دفاع غيرعامل) استان
   ۱۷ ـ سياستهاي كلي قضايي پنج ساله استان

(۱۴سیاست های کلی اداری استان

۱۷ ـ سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف  در استان

 ۱۸ ـ سیاست های کلی استان در بخش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)

۱۹ ـ سیاست های کلی  اشتغال در استان

 ۲۰ ـ سیاست های کلی آمایش سرزمین  در استان

الف- توسعه منابع انساني استان به عنوان ركن اصلي آمايش سرزمينی استان از طريق:

 ب- توجه به يكپارچگي ملي و سرزميني و تقويت هويت اسلامي – ايراني و مديريت سرزمينی استان از طريق:

 ج – ارتقاي كارآيي وبازدهي اقتصادي و تسهيل روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور با:

  د- دستيابي به تعادل‌هاي منطقه‌اي متناسب با قابليت‌ها و توان‌هاي هر منطقه با توجه به نكات زير:

 هـ- سامان بخشي فضاي مناسب مراكز زيست و فعاليت به ويژه در مناطق مرزي کشور با تأكيد بر مشاركت مؤثر مردم با:

 و- رعايت ملاحظات امنيتي ودفاعي در استقرار جمعيت وفعاليت در استان با تكيه بر:

  ز- استفاده از موقعيت ممتاز جغرافيايي استان در جهت كسب جايگاه شايسته منطقه‌اي و جهاني از طريق:

 ح – حفظ، احيا و بهره‌وري بهينه از سرمايه‌ها، منابع طبيعي تجديدشونده و حفظ محيط‌زيست در طرح‌هاي توسعه

 ۲۱ ـ سیاست های کلی   درخصوص خودکفایی دفاعی و امنیتی

۲۲ ـ سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

 (۱۸سیاستهای کلی ایجاد تحول درآموزش و پرورش استان

 ۴ایجاد تحول در نظام برنامه ریزی آموزشی و درسی استان  با توجه به:

 ۵ اهتمام به تربیت و پرورش استان مبتنی بر فلسفه تعلیم وتربیت اسلامی بویژه در:

 تحول در ساختار مالی، اداری و نظام مدیریتی استان با تأکید بر:

بهینه سازی فضا، زیر ساخت های کالبدی و تجهیزات مدارس استان در مسیر تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت اسلامی با تأکید بر:

 ۲۲ـ سیاستهای کلی استان درخصوص اقتصاد مقاومتی

۲۲ ـ سیاستهای کلی استان درخصوص سلامت

۲۳ ـ سیاستهای کلی جمعیت استان

۲۴ ـ سیاستهای کلی علم و فناوری استان

 ۲۵  ـ سیاست های کلی«محیط زیست استان»

 • سایر سیاست های کلی استان

 

بخش چهارم :

سیاست های کلی استان

در تدوین واجرای برنامه ششم توسعه استان

 الف – امور اقتصادی استان

 ب- امور فناوری اطلاعات و ارتباطات استان

ج- امور اجتماعی استان

د –  امور دفاعی و امنیتی استان

ه – امور سیاست خارجی استان

و – امور حقوقی و قضایی استان

ز – امور فرهنگی استان

ح –  امور علم، فناوری و نوآوری استان

 

 

بخش پنجم :

امام جمعه ، فرمانده قرارگاه استان

پیوست یک: الزام رعایت بیانات ولی فقیه

اطاعت از ولي فقيه-اطاعت از نماينده رهبري

پیوست دو: معرفی اجمالی استان

تقسیمات کشوری در ایران

حدود اختیارات استان

تقسیمات کشوری

تعریف قانونی استان

آمار تقسیمات کشوری

 

 • تقدیم به نخستین مهرتابان امامت

(امام علی علیه السلام)

 • تقدیم به ولی فقیه

(بنیانگذار فقیدجمهوری اسلامی ایران، امام خمینی

  و رهبرانقلاب اسلامی، امام خامنه ای) 

 • تقدیم به شهدای محراب

(نمایندگان ولی فقیه دراستان وامام جمعه)

 • اولین شهید محراب

اولین شهید محراب امام امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب است، که در سال چهلم هجری اتفاق افتاد و آن حضرت توسط یکی از خوارج به نام ابن ملجم مرادی ـ لعنة الله علیه ـ در مسجد کوفه در شب نوزدهم ماه رمضان هنگام اقامه نماز صبح ضربت خورده و در شب بیست و یکم ماه رمضان از دنیا رفت و مدت عمر شریفشان شصت و سه سال بود و در شهر نجف اشرف مدفون است.

 • دومین شهید محراب

شهید محراب آیت الله محمد علی قاضی طباطبائی در شامگاه عید قربان و پس از اقامه آخرین نماز مغرب و عشاء در مسجد شعبان تبریز، در تاریخ ۱۰/۸/۵۸ بدست منافقین به شهادت رسید.

 • سومین شهید محراب

شهید محراب آیت الله مدَنی تبریزی بعداز ظهر روز جمعه، بیستم شهریور سال ۱۳۶۰ش پس از آنکه خطبه‌های نماز جمعه  تبریزبه پایان رسید در سن ۶۷ سالگی توسط منافقین ـ لعنهم الله علیه ـ به شهادت رسید.

 • چهارمین شهید محراب

شهید محراب، آیت الله عطاء الله اشرفی اصفهانی در کرمانشاه در سال ۱۳۶۰ روز ۲۲ ماه مبارک رمضان در حال رفتن به مسجد جهت اقامه نماز ظهر توسط منافقین به شهادت رسیدند

 • پنجمین شهید محراب

شهید محراب، آیت الله عبدالحسین دستغیب، در روز بیستم آذر ماه سال ۱۳۶۰ هنگام رفتن به نماز جمعه شیراز به شهادت رسید.

 • ششمین شهید محراب

شهید محراب، آیة الله محمد صدوقی در دهم ماه مبارک رمضان مطابق با یازدهم تیرماه ۱۳۶۱ پس از ادای نماز جمعه یزد بدست منافقین به شهادت رسید.

 • هفتمین شهید محراب

شهید محراب………………………….. بدست …… به شهادت خواهد رسید

منابع

 1. مرشدی‌زاده، علی،روشنفکران آذری و هویت ملی و قومی) تهران، نشر مرکز، ۱۳۸۰ خ.، ص۱۷۷.(
 2. جدول تعداد عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری خرداد ماه سال ۱۳۹۱ پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور
 3. فرمانداری ویژه شهرستان مراغه[www.maragheh.ir]. معاونت استانداری آذربایجان شرقی.
 4. ایجاد فرمانداری ویژه در شهرستان‌های نجف آباد و میانه. پرتال وزارت کشور، ۲۷ فروردین ۱۳۹۲٫
 5. فرمانداری ویژه شهرستان بوکان.
 6. فرمانداری ویژه شهرستان خوی.
 7. فرمانداری ویژه شهرستان مهاباد[www.mohabad-ag.ir].
 8. فرمانداری ویژه شهرستان میاندوآب [www.miandoab-ag.ir]
 9. فرمانداری ویژه شهرستان کاشان.
 10. ایجاد فرمانداری ویژه در شهرستان‌های نجف آباد و میانه». پرتال وزارت کشور، ۲۷ فروردین ۱۳۹۲« .
 11. فرمانداری ویژه شهرستان طبس.
 12. فرمانداری ویژه شهرستان آبادان.
 13. فرمانداری ویژه شهرستان دزفول. [dezful.ostan-khz.ir]
 14. فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود.[shahrood.ostan-sm.ir]
 15. فرمانداری ویژه شهرستان سقز.
 16. فرمانداری ویژه سیرجان ] . [sirjan.kr.ir
 17. فرمانداری ویژه رفسنجان.
 18. فرمانداری ویژه شهرستان بروجرد [www.borujerd-gov.ir].
 19. فرمانداری ویژه در شهرستانهای بابل و آمل دایر می‌شود استانداری مازندارن
 20. فرمانداری ویژه شهرستان ساوه. [saveh.ostan-mr.ir]
 21. فرمانداری ویژه شهرستان میناب». استانداری هرمزگان.
 22.   فرمانداری ویژه شهرستان ملایر [malayer-hm.ir].
 23.  [خبرطرح منطقه‌ای کردن استان‌های کشور
 24. http://www.dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=8&Id=233301]
 25. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 26. پایگاه اطلاع رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام
 27. هاشمی فشارکی ،سیدجواد ، فرهنگ تشریحی دفاع غیرعامل- انتشارات علم آفرین – ۱۳۹۱ (چاپ دوم)
سرشناسه:هاشمی فشارکی، سیدجواد، ‏‫۱۳۴۰ -‏
‏عنوان و نام پديدآور:نمایندگی ولی‌فقیه و سیاستهای کلان استان [کتاب]/ تدوین و تالیف سید جواد هاشمی‌فشارکی.
‏مشخصات نشر:تهران : مسیر دانشگاه‏‫، ۱۳۹۵.
‏مشخصات ظاهری:‏‫۱۳۹ ص.: مصور، جدول.
‏شابک:‏‫۵۰۰۰۰ ریال‏‫۹۷۸-۶۰۰-۶۷۵۰-۹۵-۸ :
‏وضعیت فهرست نویسی:فاپا
‏یادداشت:کتابنامه :ص. [۱۳۵] – ۱۳۶.
‏موضوع:دفاتر نمایندگی ولی فقیه
‏موضوع:دفاتر نمایندگی ولی فقیه — شرح وظایف
‏رده بندی کنگره:‏‫DSR۱۵۹۱ /د۷‏‫ھ۲ ۱۳۹۵
‏رده بندی دیویی:‏‫۹۵۵/۰۸۴
‏شماره کتابشناسی ملی:‏‫ ۴۲۵۹۳۰۱

در رابطه با مولف

 • دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی متولد سال ۱۳۴۰ در شهر تهران بوده و دارای تحصیلات کارشناسی­ارشد معماری و شهرسازی و دکتری مدیریت راهبردی می­باشد. ایشان دارای تالیفات زیر می­باشد:
 • تالیفات منتشرشده (بصورت منفرد و یا مشترک):
 1. مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان– مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن-(عضوکمیته تدوین مبحث۲۱ مقررات ملی) -۱۳۸۸ –تجدیدچاپ شده درسال ۱۳۹۱
 2. پدافند غيرعامل در آئينه قوانين و مقررات – انتشارات سازمان پدافند غير عامل كشور – ۱۳۸۹ –کسب رتبه سوم هفتمین دوره کتاب سال اهل قلم ۲۰ / ۴ /۱۳۹۰
 3. طراحی شهری از منظر دفاع غیرعامل – انتشارات بوستان حمید -۱۳۹۰
 4. مبانی طراحی و ساخت فضاهای امن پناهگاهی– انتشارات نخبه­سازان – ۱۳۹۰-کسب رتبه برترین در چهارمین جشنواره انتخاب برترین های پژوهش ونوآوری در حوزه مدیریت شهری –تالار بین المللی  برج میلاد –   ۲۱ / ۹ /۱۳۹۰  – و برگزیده رتبه دوم هشتمین دوره کتاب سال اهل قلم- تیرماه۱۳۹۱
 5. حفاظت و ایجاد پناهگاه­های ضد بارش هسته­ای– انتشارات بوستان حمید -۱۳۹۱
 6. فرهنگ تشریحی دفاع غیرعامل– انتشارات علم آفرین – ۱۳۹۱ (چاپ دوم)- مولف برگزیده درنسخه پیش چاپ در اولین جشنواره پایداری ملی ۳ /۳ / ۱۳۸۸ -دریافت لوح سپاس از جشنواره کتاب سال وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی درسال ۱۳۹۲ اصفهان
 7. استاندارد مدیریت بحران– انتشارات پارس ضیاء و علم آفرین -۱۳۹۱(چاپ دوم)
 8. استاندارد مدیریت تداوم کسب وکار– انتشارات پارس ضیاء و علم­آفرین -۱۳۹۱(چاپ دوم)
 9. استاندارد مدیریت کیفیت پدافند غیرعامل– انتشارات پارس ضیاء و علم­آفرین -۱۳۹۱(چاپ دوم)
 10. راهنمای مبحث بیست و یک مقررات ملی ساختمان– انتشارات بوستان حمید -۱۳۹۱
 11. ماهیت و فلسفه دفاع غیرعامل– انتشارات بوستان حمید -۱۳۹۱
 12. عوامل شناسایی اهداف – انتشارات سازمان جغرافیایی -۱۳۹۲
 13. تهدیدات اقتصادی و اقتصاد مقاومتی– انتشارات علم آفرین- ۱۳۹۲ ( چاپ سوم) -برگزیده دهمین دوره کتاب سال اهل قلم – دیماه ۱۳۹۳- (دریافت لوح تقدیرویژه )
 14. کتابنامه تشریحی دفاع غیر عامل( کتابنامه جامع)- انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر- ۱۳۹۳
 15. روند تهاجم غرب به عراق–- انتشارات بوستان حمید- ۱۳۹۳
 16. طراحی تاسیسات آبرسانی شهری– انتشارات تایماز –۱۳۹۳
 17. طراحی فاضلاب شهری– انتشارات عمارت پارس و انتشارات جهان جام جم-۱۳۹۴
 18. مخاطرات شهری- انتشارات عمارت پارس و انتشارات جهان جام جم-۱۳۹۴
 19. مبانی طراحی فضای سبز پایدار– انتشارات مرکز تحقیقات ناجا – ۱۳۹۵
 20. طراحی فضاهای بازشهری از منظر امنیتی –انتشارات مرکز تحقیقات ناجا- ۱۳۹۵
 21. طراحی معماری بیمارستان صحرایی در شرایط بحران انتشارات قرب – ۱۳۹۵
 22. وظایف و سیاستهای نماینده ولی فقیه در استان – کتاب حاضر – ۱۳۹۵

از ایشان همچنین کتب زیر درمرحله چاپ می­باشد:

 1. طراحی ورودی­های فضاهای زیرزمینی – انتشارات امینان- ۱۳۹۵
 2. مبانی طراحی مرکزداده امن انتشارات …- ۱۳۹۵
 3. طراحی ایستگاه راه آهن—انتشارات دانشگاه – ۱۳۹۵
 4. مبانی مکان یابی سد امن – درمرحله مذاکره با ناشر-
 5. مفاهیم و ویژگیهای مساجد در مرحله ویرایش توسط انتشاراتی – ۱۳۹۵
 6. مبانی طراحی معماری مساجد – درمرحله مذاکره با ناشر-
 7. مبانی طراحی محله امن – درمرحله مذاکره با ناشر-
 8. راهنمای ماده ۲۱۵ قانون- درمرحله مذاکره با ناشر-
 9. ملاحظات راهبردی دفاع غیر عامل در طرح جامع شهرها-دانشگاه در دست ارزیابی –
 10. فرهنگ مدیریت بحران – درمرحله پایانی تدوین

ایشان مدرس دانشگاه بوده همچنین دهها مقاله علمی در همایش­های ملی و بین­المللی ارایه نموده و نیز درنشریات علمی و تخصصی منتشر شده است.