به همت نشر صاعقه؛ تهران: شناخت زوایای پنهان گلعلی بابایی در «انسان رزمنده نویسنده» «گل‌علی بابایی» از مهمترین نویسندگان و مستندنگاران حوزه دفاع مقدس است که آثار متعدد ارزشمندی را درباره وقایع و شخصیت‌های تاثیرگذار در جنگ تحمیلی را منتشر کرده است.  شناخت زوایای پنهان این شخصیت علاوه بر اینکه به درک درست یکی از شخصیت‌های […]

به همت نشر صاعقه؛

تهران: شناخت زوایای پنهان گلعلی بابایی در «انسان رزمنده نویسنده»

«گل‌علی بابایی» از مهمترین نویسندگان و مستندنگاران حوزه دفاع مقدس است که آثار متعدد ارزشمندی را درباره وقایع و شخصیت‌های تاثیرگذار در جنگ تحمیلی را منتشر کرده است.