ائتلاف شایسته سالاری  سازمان نظام مهندسی ساختمان
ائتلاف شایسته سالاری  سازمان نظام مهندسی ساختمان

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی  .و همکاران نظام مهندسی استان تهران

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی  .و همکاران نظام مهندسی استان تهران