واکاوی معارف دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان
واکاوی معارف دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان

در این یادداشت دعاهای سی روزه ماه مبارک رمضان ، دسته بندی مفهومی شده وهمچنین صفات خداوند بصورت موضوعی تبیین ومعرفی گردیده اند . و درپیوست متن دعای روزهای ماه مبارک رمضان وترجمه آن ارایه شده است :
مستخرجه از کتاب برنامه خودسازی یک ماهه (دوره فشرده در یک ماه) تالیف دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

ماه رمضان، ماه نزول قرآن، ماهی که در آن شب قدر قرار دارد و خجسته‌ترین و بهترین ماه در اسلام و ثواب بیشتر برای اعمال نیک منظور شده و باتوجه به فضلیت این ماه پر برکت بهترین فرصت برای خودسازی و توشه اندوزی در این ماه می‌باشد، لذا در این مجمل، مجموعه‌ای از معارف برای یک برنامه  فشرده خودسازی یک ماهه جهت اهل کسب معارج الهی با روشی نوین ارایه گردیده است. امید است که مورد بهره برداری علاقمندان قرار گرفته و اینجانب را نیز از دعای خیرخود بی نصیب نگذارید.

 ·        دسته بندی مضامین دعاهای سی روزه

دعاهای سی روزه ماه رمضان سی پیام خودسازی برای هر روز دارد. در دعاهای روزانه، ابتدا بصورت منادا، خداوند را مورد خطاب قرارداده

و سپس درخواست دو سه موضوع از خداوند داشته و در انتها به حق یکی از صفات خداوند استدعا می‌کنیم.

لذا اگر دعاهای سی روزه ماه مبارک رمضان را تفکیک کرده وسپس از تجمیع آنها وتدبر در آن می‌توان موارد زیر را احصا و استغاثه کرد :

الف ) تقویت رابطه خود با خدا

 • در اين ماه مرا به خشنودى ات نزديك كن
 • و از خشم و انتقامت بركنار دار
 • در اين ماه براى برپاداشتن امرت مرا نيرومند ساز
 • و از رستگاران نزد خود قرار بده
 • و قرار ده مرا از بندگان شايسته فرمانبردار
 • و از مقرّبان درگاهت قرار بده
 • و قرار ده مرا از اولياى مقرّبت

ب ) تقویت عبادات درماه رمضان

 • روزه ام را در اين ماه، جزء روزه روزه داران قرار ده
 • روزه ام را در اين ماه، مورد سپاس و پذيرش قرار ده،
 • مرا در اين ماه بر روزه و شب زنده دارى اش يارى ده،
 • و شب زنده داری ام را شب زنده دارى شب زنده داران
 • مرا در اين ماه به بركت هاى سحرهايش آگاه كن
 • و دلم را با روشنايى انوارش روشنى بخش
 • در در اين ماه طاعت فروتنان را نصيبم كن،
 • در اين ماه فضيلت شب قدر را روزى ام ساز
 • و به تلاوت قرآن موفقم بدار
 • و به قرائت آياتت موفق كن
 • و ذكرت را همواره روزى ام كن
 • و شيرينى ذكرت را به من بچشان
 • بهره ام را در اين ماه از مستحبات فراوان كن
 • و اداى شكرت را به من الهام فرما

ج ) رابطه با بندگان خدا

 • در اين ماه مهرورزى به ايتام را نصیبم فرما
 • و خوراندن طعام را نصیبم فرما
 • و آشكار كردن سلام را نصیبم فرما
 • در اين ماه نيكى را پسنديده من گردان
 • مرا در اين ماه به سوى كارهاى شايسته هدايت فرما
 • و بر عدالت و انصاف وادارم نما،
 • و همنشينى با اهل كرامت را نصیبم فرما
 • و هم نشينى با نيكان توفيقم ده
 • مرا در اين ماه به همراهى و همسويى با نيكان توفيق ده
 • و از همنشينى با بدان دور بدار

د ) توبه و انابه

 • مرا در اين ماه به خاطر نزديك شدن به نافرمانی ات وامگذار
 • و با تازيانه هاى انتقامت عذاب مكن
 • و از موجبات خشمت دورم بدار
 • و از لغزش‌ها و گناهانش دورم بدار
 • و نادرستي‌ها و نافرماني‌ها را مورد كراهت من قرار ده
 • و خشم و آتش برافروخته را بر من حرام گردان
 • مرا در اين ماه از آلودگيها و ناپاكي‌ها پاك كن
 • مرا در اين ماه بر لغزش‌ها سرزنش مكن،
 • و از خطاها و افتادن در گناهان دور بدار
 • و هدف بلاها و آفات قرار مده،
 • و براى شيطان راهى به سوى من قرار مده
 • در اين ماه از گناهانم شست وشويم ده
 • و از عيب‌ها پاكم كن
 • و گناهم را آمرزيده،
 • و عيبم را پوشيده قرار ده
 • و پوزش هايم را بپذير
 • و گناه و بار گران را از گردنم بریز
 • قرار ده مرا در اين ماه از آمرزش جويان
 • و ببخش گناهم را در آن اى معبود جهانيان و از من درگذر،
 • و به سوى خشنودى فراگيرت متوجه كن

ه ) تقویت بصیرت

 • در اين ماه به من تيزهوشى و بيدارى عنايت فرما،
 • و بيدارم كن در آن از خواب بی خبران
 • و از بى خردى و اشتباه دورم ساز
 • و به جانب دلايل درخشانت راهنمايى كن 

و)  درخواست خیرات و خودسازی

 • از هر خيرى كه در اين ماه نازل مى كنى، برايم بهره اى قرار ده
 • و به نگهدارى و پوششت نگاهم بدار
 • مرا در اين ماه از توكل كنندگان قرار بده
 • مرا در اين ماه به پوشش و پاكدامنى بياراى
 • و به لباس قناعت و اكتفا به اندازه حاجت بپوشان
 • و مرا در اين ماه از هرچه مى ترسم ايمنى ده،
 • و سينه ام را براى انابه همانند بازگشت خاضعان باز كن
 • و به حق رحمتت به خانه آرامش جايم ده
 • و تمام اعضايم را به پيروى آثارش ( برکتهای سحر وانوار آن) بگمار
 • مرا در اين ماه دلبسته اوليا گردان
 • و دشمن دشمنانت قرار ده،
 • و دلم را به پرهيزكارى دلها بيازماى
 • و از تيرگي هاى تهمت دلم را پاك گردان
 • در اين ماه آنچه تو را خشنود مى كند از تو درخواست می‌كنم
 • و از آنچه تو را ناخشنود می‌كند به تو پناه مى آورم
 • و از تو در اين ماه توفيق اطاعت و ترك نافرمانى ات را خواستارم
 • و كارهايم را از سختى به آسانى برگردان
 • و به پرهيزگارى توفيقم ده
 • و توفيق و خود نگهدارى نصيبم كن

ز ) درخواست توشه برای سرای اخرت

 • در اين ماه درهاى بهشت هايت را به رويم باز كن
 • و بهشت را منزل و آسايشگاهم قرار ده،
 • و در ميان بهشت هايت جايم ده،
 • و خشم و آتش برافروخته را بر من حرام گردان
 • و درهاى آتش دوزخ را به روزيم بربند

ح ) درخواست پذیرش دعاهایم

 • در اين ماه با رحمتت فروگير
 • و از ميان وسايل وسيله ام را به سويت نزديك كن
 • در اين ماه بهره ام را از بركت هايش( برکتهای سحر وانوار آن) كامل گردان
 • و راهم را به سوى نيكي هايش هموار نما
 • و از پذيرفته خوبي هايش محرومم مساز
 • در اين ماه براى من به سوى خشنودى ات دليلى قرار مده،
 • در اين ماه درهاى فضلت را به روى من بگشا
 • و بركاتت را بر من نازل فرما
 • و آراسته به راه و روش خاتم پيامبرانت گردان
 • و بر شدني هاى مورد تقديرت شكيبايم گردان
 • براى من در اين ماه بهره اى از رحمت گسترده ات قرار ده
 • كوششم را در اين ماه مورد سپاس قرار ده
 • و عملم را پذيرفته
 • و حاجت‌ها و آرزوهايم را برآور
 • و مرا با تحقق درخواست‌ها اكرام فرما
 • و به موجبات خشنودى ات موفقم بدار
 • بر پايه آنچه تو و پيامبر آن را مى پسندد در حالیكه فروعش بر اصولش استوار باشد

·        صفات خداوند در دعاهای سی روزه

 از تجمیع کلمات منادا بدرگاه الهی در دعاهای سی روزه ماه مبارک رمضان و تدبر در آن می‌توان صفات زیر را احصا و به‌درگاهش استغاثه کرد :

***************************

اى درگذرنده از گنه كاران.

****************************

اى مهربان ترين مهربانان.

****************************

به حق جودت، اى جودمندترين جودمندان

****************************

اى  بيناترين  بينندگان

****************************

به رأفتت، اى مهربان ترين مهربانان

****************************

به فضل و عطاهايت، اى نهايت دلبستگى دل شدگان.

****************************

به توفيقت، اى راهنماى گمراهان.

****************************

به عطايت، اى پناهگاه آرزومندان.

****************************

به مهرت،  اى آرزوى مشتاقان.

****************************

به احسانت، اى هدف جويندگان.

****************************

به يارى ات، اى فريادرس دادخواهان.

****************************

به نگهدارى ات، اى نگهدارنده هراسندگان.

****************************

به ياری ات،  اى نور چشم درماندگان

****************************

به عزّتت،           اى عزّت مسلمانان.

****************************

به امان دادنت، اى امان ده هراسندگان.

****************************

به پرستيدگى ات، اى پرستيده جهانيان.

****************************

به نورت  ،  اى نوربخش دلهاى عارفان.

****************************

اى هدايت كننده به سوى حق آشكار.

****************************

اى فرو فرستنده آرامش در دل مؤمنان.

****************************

اى برآورنده حاجات خواهندگان.

****************************

اى برآورنده خواهش درماندگان .

****************************

اى ناديده گيرنده لغزشهاى اهل گناه.

****************************

اى بخشنده به نيازمندان.

****************************

اى نگهدارنده دلهاى پيامبران

****************************

اى  شنواترين  شنوايان.

****************************

اى مهربان به بندگان شايسته.

****************************

اى مهربان به بندگان با ايمان.

****************************

اى كه پافشارى اصرارورزان مشغولش نسازد.

****************************

بر محمّد و  خاندان  پاكش  درود  فرست

و به حق سرورمان محمّد و اهل بيت پاكش

و سپاس خداى  را  پروردگار  جهانيان.

****************************

·        دعای روزهای ماه مبارک رمضان وترجمه آن

 از ابن عباس روايت كرده اند: كه حضرت رسول صلى اللّه عليه و آله براى روزه هر روز ماه مبارك رمضان فضيلت بسيار بيان فرمود

و برای هر روز دعاى مخصوصى با فضيلت و ثواب بسيار براى آن ذكر كرد كه ما به بيان اصل دعا اكتفا می‌كنيم:

 

 • دعای روز اول

اللَّهُمَّ اجْعَلْ صِيَامِي فِيهِ صِيَامَ الصَّائِمِينَ   = خدايا روزه ام را در اين ماه روزه روزه داران قرار ده

وَ قِيَامِي فِيهِ قِيَامَ الْقَائِمِينَ                   =  و شب زنده داری ام را شب زنده دارى شب زنده داران

وَ نَبِّهْنِي فِيهِ عَنْ نَوْمَةِ الْغَافِلِينَ             =  و بيدارم كن در آن از خواب بی خبران

وَ هَبْ لِي جُرْمِي فِيهِ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ       = و ببخش گناهم را در آن اى معبود جهانيان

 وَ اعْفُ عَنِّي يَا عَافِياً عَنِ الْمُجْرِمِينَ        =  و از من درگذر، اى درگذرنده از گنهكاران.

 

 • دعای روز دوم

اللَّهُمَّ قَرِّبْنِي فِيهِ إِلَى مَرْضَاتِكَ              = خدايا مرا در اين ماه به خشنودى ات نزديك كن

وَ جَنِّبْنِي فِيهِ مِنْ سَخَطِكَ وَ نَقِمَاتِكَ     =  و از خشم و انتقامت بركنار دار

وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِقِرَاءَةِ آيَاتِكَ                 = و به قرائت آياتت موفق كن

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ                 =  اى مهربان ترين مهربانان.

 

 • دعای روز سوم

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ الذِّهْنَ وَ التَّنْبِيهَ          = خدايا در اين ماه به من تيزهوشى و بيدارى عنايت فرما،

وَ بَاعِدْنِي فِيهِ مِنَ السَّفَاهَةِ وَ التَّمْوِيهِ     = و از بى خردى و اشتباه دورم ساز

وَ اجْعَلْ لِي نَصِيبا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فِيهِ = و از هر خيرى كه در اين ماه نازل مى كنى، برايم بهره اى قرار ده

بِجُودِكَ يَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِينَ                 = و به حق جودت اى جودمندترين جودمندان

 

 • دعای روز چهارم

اللَّهُمَّ قَوِّنِي فِيهِ عَلَى إِقَامَةِ أَمْرِكَ        =  خدايا در اين ماه براى برپاداشتن امرت نيرومند ساز مرا

وَ أَذِقْنِي فِيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ                =  و شيرينى ذكرت را به من بچشان

وَ أَوْزِعْنِي فِيهِ لِأَدَاءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ      =  و اداى شكرت را به من الهام فرما

وَ احْفَظْنِي فِيهِ بِحِفْظِكَ وَ سِتْرِكَ        = و به نگهدارى و پوششت نگاهم بدار

 يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ                          = اى بيناترين بينندگان

 

 • دعای روز پنجم

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ              =  خدايا قرار ده مرا در اين ماه از آمرزش جويان

وَ اجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الْقَانِتِينَ  = و قرار ده مرا از بندگان شايسته فرمانبردار

وَ اجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ أَوْلِيَائِكَ الْمُقَرَّبِينَ    =  و قرار ده مرا از اولياى مقرّبت

بِرَأْفَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ          =  به رأفتت اى مهربان ترين مهربانان

 

 • دعای روز ششم

اللَّهُمَّ لا تَخْذُلْنِي فِيهِ لِتَعَرُّضِ مَعْصِيَتِكَ  =  خدايا مرا در اين ماه به خاطر نزديك شدن به نافرمانی ات وامگذار

وَ لا تَضْرِبْنِي بِسِيَاطِ نَقِمَتِكَ       =  و با تازيانه هاى انتقامت عذاب مكن

وَ زَحْزِحْنِي فِيهِ مِنْ مُوجِبَاتِ سَخَطِكَ  = و از موجبات خشمت دورم بدار

بِمَنِّكَ وَ أَيَادِيكَ يَا مُنْتَهَى رَغْبَةِ الرَّاغِبِينَ   = به فضل و عطاهايت، اى نهايت دلبستگى دل شدگان.

 

 • دعای روز هفتم

اللَّهُمَّ أَعِنِّي فِيهِ عَلَى صِيَامِهِ وَ قِيَامِهِ = خدايا مرا در اين ماه بر روزه و شب زندارى اش يارى ده،

 وَ جَنِّبْنِي فِيهِ مِنْ هَفَوَاتِهِ وَ آثَامِهِ  = و از لغزش‌ها و گناهانش دورم بدار

وَ ارْزُقْنِي فِيهِ ذِكْرَكَ بِدَوَامِهِ   =  و ذكرت را همواره روزى ام كن

بِتَوْفِيقِكَ يَا هَادِيَ الْمُضِلِّينَ  =   به توفيقت اى راهنماى گمراهان.

 

 • دعای روز هشتم

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ رَحْمَةَ الْأَيْتَامِ  =   خداى در اين ماه مهرورزى به ايتام را نصیبم فرما

وَ إِطْعَامَ الطَّعَامِ             =  و خوراندن طعام، را نصیبم فرما

وَ إِفْشَاءَ السَّلامِ            =  و آشكار كردن سلام را نصیبم فرما

وَ صُحْبَةَ الْكِرَامِ            =  و همنشينى با اهل كرامت را نصیبم فرما

بِطَوْلِكَ يَا مَلْجَأَ الْآمِلِينَ، =   به عطايت اى پناهگاه آرزومندان.

 

 • دعای روز نهم

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي فِيهِ نَصِيبا مِنْ رَحْمَتِكَ الْوَاسِعَةِ  =  خدايا براى من در اين ماه بهره اى از رحمت گسترده ات قرار ده

وَ اهْدِنِي فِيهِ لِبَرَاهِينِكَ السَّاطِعَةِ  =  و به جانب دلايل درخشانت راهنمايى كن

وَ خُذْ بِنَاصِيَتِي إِلَى مَرْضَاتِكَ الْجَامِعَةِ  =  و به سوى خشنودى فراگيرت متوجه كن

 بِمَحَبَّتِكَ يَا أَمَلَ الْمُشْتَاقِينَ   =   به مهرت اى آرزوى مشتاقان.

 

 • دعای روز دهم

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلِينَ عَلَيْكَ  = خدايا مرا در اين ماه از توكل كنندگان

وَ اجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْفَائِزِينَ لَدَيْكَ  =  و از رستگاران نزد خود

وَ اجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ إِلَيْكَ  =  و از مقرّبان درگاهت قرار بده

بِإِحْسَانِكَ يَا غَايَةَ الطَّالِبِينَ          =  به احسانت اى هدف جويندگان.

 

 • دعای روز يازدهم

اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيَّ فِيهِ الْإِحْسَانَ       = خدایا در اين ماه نيكى را پسنديده من گردان

وَ كَرِّهْ إِلَيَّ فِيهِ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْيَانَ   =  و نادرستي‌ها و نافرماني‌ها را مورد كراهت من قرار ده

وَ حَرِّمْ عَلَيَّ فِيهِ السَّخَطَ وَ النِّيرَانَ   =  و خشم و آتش برافروخته را بر من حرام گردان

بِعَوْنِكَ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ         =  به يارى ات اى فريادرس دادخواهان.

 

 • دعای روز دوازدهم

اللَّهُمَّ زَيِّنِّي فِيهِ بِالسِّتْرِ وَ الْعَفَافِ  =  خدايا مرا در اين ماه به پوشش و پاكدامنى بياراى

وَ اسْتُرْنِي فِيهِ بِلِبَاسِ الْقُنُوعِ وَ الْكَفَافِ  =  و به لباس قناعت و اكتفا به اندازه حاجت بپوشان

وَ احْمِلْنِي فِيهِ عَلَى الْعَدْلِ وَ الْإِنْصَافِ  = و بر عدالت و انصاف وادارم نما،

وَ آمِنِّي فِيهِ مِنْ كُلِّ مَا أَخَافُ     =  و مرا در اين ماه از هرچه مى ترسم ايمنى ده،

بِعِصْمَتِكَ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِينَ =  به نگهدارى ات اى نگهدارنده هراسندگان.

 

 • دعای روز سيزدهم

اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي فِيهِ مِنَ الدَّنَسِ وَ الْأَقْذَارِ  = خدايا مرا در اين ماه از آلودگيها و ناپاكي‌ها پاك كن

 وَ صَبِّرْنِي فِيهِ عَلَى كَائِنَاتِ الْأَقْذَارِ  = و بر شدني هاى مورد تقديرت شكيبايم گردان

وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِلتُّقَى وَ صُحْبَةِ الْأَبْرَارِ  = و به پرهيزگارى و هم نشينى با نيكان توفيقم ده

بِعَوْنِكَ يَا قُرَّةَ عَيْنِ الْمَسَاكِينِ         = به ياریات اى نور چشم درماندگان

 

 • دعای روز چهاردهم

اللَّهُمَّ لا تُؤَاخِذْنِي فِيهِ بِالْعَثَرَاتِ      = خدايا مرا در اين ماه بر لغزش‌ها سرزنش مكن،

وَ أَقِلْنِي فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا وَ الْهَفَوَاتِ  = و از خطاها و افتادن در گناهان دور بدار

وَ لا تَجْعَلْنِي فِيهِ غَرَضاً لِلْبَلايَا وَ الْآفَاتِ  =  و هدف بلاها و آفات قرار مده،

بِعِزَّتِكَ يَا عِزَّ الْمُسْلِمِينَ                     =  به عزّتت اى عزّت مسلمانان.

 

 • دعای روز پانزدهم

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ طَاعَةَ الْخَاشِعِينَ   =  خدايا در در اين ماه طاعت فروتنان را نصيبم كن،

وَ اشْرَحْ فِيهِ صَدْرِي بِإِنَابَةِ الْمُخْبِتِينَ  =  و سينه ام را براى انابه همانند بازگشت خاضعان باز كن

 بِأَمَانِكَ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ      =  به امان دادنت اى امان ده هراسندگان.

 

 • دعای روز شانزدهم

اللَّهُمَّ وَفِّقْنِي فِيهِ لِمُوَافَقَةِ الْأَبْرَارِ = خدايا مرا در اين ماه به همراهى و همسويى با نيكان توفيق ده

وَ جَنِّبْنِي فِيهِ مُرَافَقَةَ الْأَشْرَارِ      =  و از همنشينى با بدان دور بدار

وَ آوِنِي فِيهِ بِرَحْمَتِكَ إِلَى [فِي ] دَارِ الْقَرَارِ  =  و به حق رحمتت به خانه آرامش جايم ده،

بِإِلَهِيَّتِكَ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ    =  و به پرستيدگى ات اى پرستيده جهانيان.

 

 • دعای روز هفدهم

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيهِ لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ   = خدايا مرا در اين ماه به سوى كارهاى شايسته هدايت فرما

وَ اقْضِ لِي فِيهِ الْحَوَائِجَ وَ الْآمَالَ،  =  و حاجتها و آرزوهايم را برآور

يَا مَنْ لا يَحْتَاجُ إِلَى التَّفْسِيرِ وَ السُّؤَالِ  =  اى آن كه نياز به روشنگرى و پرسش ندارد

يَا عَالِماً بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ  =  اى آگاه به آنچه در سينه جهانيان است

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِينَ   =  بر محمّد و خاندان پاكش درود فرست

 

 • دعای روز هيجدهم

اللَّهُمَّ نَبِّهْنِي فِيهِ لِبَرَكَاتِ أَسْحَارِهِ  = خدايا مرا در اين ماه به بركت هاى سحرهايش آگاه كن

وَ نَوِّرْ فِيهِ قَلْبِي بِضِيَاءِ أَنْوَارِهِ   =  و دلم را با روشنايى انوارش روشنى بخش

وَ خُذْ بِكُلِّ أَعْضَائِي إِلَى اتِّبَاعِ آثَارِهِ   =  و تمام اعضايم را به پيروى آثارش بگمار

بِنُورِكَ يَا مُنَوِّرَ قُلُوبِ الْعَارِفِينَ   =  به نورت اى نوربخش دلهاى عارفان.

 

 • دعای روز نوزدهم

اللَّهُمَّ وَفِّرْ فِيهِ حَظِّي مِنْ بَرَكَاتِهِ  = خدايا در اين ماه بهره ام را از بركت هايش كامل گردان

وَ سَهِّلْ سَبِيلِي إِلَى خَيْرَاتِهِ  =  و راهم را به سوى نيكي هايش هموار نما

وَ لا تَحْرِمْنِي قَبُولَ حَسَنَاتِهِ  =  و از پذيرفته خوبي هايش محرومم مساز

يَا هَادِيا إِلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ     =  اى هدايت كننده به سوى حق آشكار

 

 • دعای روز بيستم

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي فِيهِ أَبْوَابَ الْجِنَانِ  = خدايا در اين ماه درهاى بهشت هايت را به رويم باز كن

وَ أَغْلِقْ عَنِّي فِيهِ أَبْوَابَ النِّيرَانِ   =  و درهاى آتش دوزخ را به دعای روزيم بربند

وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِتِلاوَةِ الْقُرْآنِ        =  و به تلاوت قرآن موفقم بدار

يَا مُنْزِلَ السَّكِينَةِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ  = اى فرو فرستنده آرامش در دل مؤمنان.

 

 • دعای روز بيست و يكم

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي فِيهِ إِلَى مَرْضَاتِكَ دَلِيلاً  = خدايا در اين ماه براى من به سوى خشنودى ات دليلى قرار مده،

وَ لا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ عَلَيَّ سَبِيلاً   = و براى شيطان راهى به سوى من قرار مده

وَ اجْعَلِ الْجَنَّةَ لِي مَنْزِلاً وَ مَقِيلاً           =  و بهشت را منزل و آسايشگاهم قرار ده،

يَا قَاضِيَ حَوَائِجِ الطَّالِبِينَ                = اى برآورنده حاجات خواهندگان.

 

 • دعای روز بيست و دوم

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي فِيهِ أَبْوَابَ فَضْلِكَ    = خدايا در اين ماه درهاى فضلت را به روى من بگشا

وَ أَنْزِلْ عَلَيَّ فِيهِ بَرَكَاتِكَ               = و بركاتت را بر من نازل فرما

وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِمُوجِبَاتِ مَرْضَاتِكَ   = و به موجبات خشنودى ات موفقم بدار

وَ أَسْكِنِّي فِيهِ بُحْبُوحَاتِ جَنَّاتِكَ    = و در ميان بهشت هايت جايم ده،

يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ            =  اى برآورنده خواهش درماندگان

 

 • دعای روز بيست و سوم

اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي فِيهِ مِنَ الذُّنُوبِ    = خدايا در اين ماه از گناهانم شست وشويم ده

وَ طَهِّرْنِي فِيهِ مِنَ الْعُيُوبِ              =  و از عيب‌ها پاكم كن

وَ امْتَحِنْ قَلْبِي فِيهِ بِتَقْوَى الْقُلُوبِ،  =  و دلم را به پرهيزكارى دلها بيازماى

يَا مُقِيلَ عَثَرَاتِ الْمُذْنِبِينَ         =  اى ناديده گيرنده لغزشهاى اهل گناه.

 

 • دعای روز بيست و چهارم

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِيهِ مَا يُرْضِيكَ   = خدايا در اين ماه آنچه تو را خشنود مى كند از تو درخواست می‌كنم

وَ أَعُوذُ بِكَ مِمَّا يُؤْذِيكَ               = و از آنچه تو را ناخشنود می‌كند به تو پناه مى آورم

وَ أَسْأَلُكَ التَّوْفِيقَ فِيهِ لِأَنْ أُطِيعَكَ وَ لا أَعْصِيَكَ   =  و از تو در اين ماه توفيق اطاعت و ترك نافرمانى ات را خواستارم

يَا جَوَادَ السَّائِلِينَ                                 = اى بخشنده به نيازمندان.

 

 • دعای روز بيست و پنجم

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِيهِ مُحِبّاً لِأَوْلِيَائِكَ  =  خدايا مرا در اين ماه دلبسته اوليا،

وَ مُعَادِيا لِأَعْدَائِكَ                      =  و دشمن دشمنانت قرار ده،

ومُسْتَنّاً بِسُنَّةِ خَاتَمِ أَنْبِيَائِكَ         = و آراسته به راه و روش خاتم پيامبرانت گردان

 يَا عَاصِمَ قُلُوبِ النَّبِيِّينَ،             =  اى نگهدارنده دلهاى پيامبران

 

 • دعای روز بيست و ششم

اللَّهُمَّ اجْعَلْ سَعْيِي فِيهِ مَشْكُوراً   = خدايا كوششم را در اين ماه مورد سپاس

وَ ذَنْبِي فِيهِ مَغْفُوراً     =  و گناهم را آمرزيده،

وَ عَمَلِي فِيهِ مَقْبُولاً    =  و عملم را پذيرفته

وَ عَيْبِي فِيهِ مَسْتُوراً   = و عيبم را پوشيده قرار ده

 يَا أَسْمَعَ السَّامِعِينَ    = اى شنواترين شنوايان.

 

 • دعای روز بيست و هفتم

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ فَضْلَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ      = خدايا در اين ماه فضيلت شب قدر را روزى ام ساز

وَ صَيِّرْ أُمُورِي فِيهِ مِنَ الْعُسْرِ إِلَى الْيُسْرِ  = و كارهايم را از سختى به آيانى برگردان

 وَ اقْبَلْ مَعَاذِيرِي               = و پوزش هايم را بپذير

وَ حُطَّ عَنِّيَ الذَّنْبَ وَ الْوِزْرَ    = و گناه و بار گران را از گردنم بریز

 يَا رَءُوفاً بِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ   =  اى مهربان به بندگان شايسته.

 

 • دعای روز بيست و هشتم

اللَّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّي فِيهِ مِنَ النَّوَافِلِ   = خدايا بهره ام را در اين ماه از مستحبات فراوان كن

وَ أَكْرِمْنِي فِيهِ بِإِحْضَارِ الْمَسَائِلِ   = و مرا با تحقق درخواست‌ها اكرام فرما

وَ قَرِّبْ فِيهِ وَسِيلَتِي إِلَيْكَ مِنْ بَيْنِ الْوَسَائِلِ  =   و از ميان وسايل وسيله ام را به سويت نزديك كن

يَا مَنْ لا يَشْغَلُهُ إِلْحَاحُ الْمُلِحِّينَ   =  اى كه پافشارى اصرارورزان مشغولش نسازد.

 

 • دعای روز بيست و نهم

اللَّهُمَّ غَشِّنِي فِيهِ بِالرَّحْمَةِ          =  خدايا در اين ماه با رحمتت فروگير

وَ ارْزُقْنِي فِيهِ التَّوْفِيقَ وَ الْعِصْمَةَ  = و توفيق و خود نگهدارى نصيبم كن

وَ طَهِّرْ قَلْبِي مِنْ غَيَاهِبِ التُّهَمَةِ  = و از تيرگي هاى تهمت دلم را پاك گردان

يَا رَحِيما بِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ         =  اى مهربان به بندگان با ايمان.

 

 • دعای روز سى ام

اللَّهُمَّ اجْعَلْ صِيَامِي فِيهِ بِالشُّكْرِ وَ الْقَبُولِ  =  خدايا روزه ام را در اين ماه مورد سپاس و پذيرش قرار ده،

عَلَى مَا تَرْضَاهُ وَ يَرْضَاهُ الرَّسُولُ مُحْكَمَةً فُرُوعُهُ بِالْأُصُولِ،   = بر پايه آنچه تو و پيامبر آن را مى پسندد درحالیكه فروعش بر اصولش استوار باشد

 بِحَقِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِينَ   =  به حق سرورمان محمّد و اهل بيت پاكش

وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.       =  و سپاس خداى را پروردگار جهانيان.

 

 • منابع :

منبع دعاهای روزانه ماه رمضان:مفاتیح الجنان می‌باشد.که برای بهره بیشتر بایستی به آن رجوع کرد.

منبع ترجمه دعاها : از ترجمه استاد شیخ حسین انصاریان نقل شده است و در اینجا فقط متناسب با رویکرد این یادداشت ، ساماندهی موضوعی شده است.

منبع مطالب : کتاب برنامه خودسازی یک ماهه (دوره فشرده در یک ماه) ؛  دکتر سید جواد هاشمی فشارکی  ، نشر وانیا؛ ۱۳۹۶