اسامی تعدادی از شهدای مهندسی لشکر۴۴ قمربنی هاشم(ع)
اسامی تعدادی از شهدای مهندسی لشکر۴۴ قمربنی هاشم(ع)

اسامی تعدادی از شهدای مهندسی لشکر۴۴ قمربنی هاشم(ع) شهید منصورکاظمینی شهید کریم سعیدی شهیدسید عباس هاشمی شهیدمصطفی مولوی شهیدعباس طغیانی شهیدحسین محمد یونسی شهیدعباس شاکری شهید جمال خسرو شهیدامین الله صالحی شهیداصغر دهقانی شهیدعلی اصغر موذیی شهیدمنصور حسینی شهیداحمد رجایی شهیدعبدالله شاهمرادی شهیدمحسن موسوی شهیدعبدالله یوسفی شهید خسروی شهیدفرود ابدالی شهید داوود موسوی شهیدصفی الله […]

اسامی تعدادی از شهدای مهندسی لشکر۴۴ قمربنی هاشم(ع)
شهید منصورکاظمینی
شهید کریم سعیدی
شهیدسید عباس هاشمی
شهیدمصطفی مولوی
شهیدعباس طغیانی
شهیدحسین محمد یونسی
شهیدعباس شاکری
شهید جمال خسرو
شهیدامین الله صالحی
شهیداصغر دهقانی
شهیدعلی اصغر موذیی
شهیدمنصور حسینی
شهیداحمد رجایی
شهیدعبدالله شاهمرادی
شهیدمحسن موسوی
شهیدعبدالله یوسفی
شهید خسروی
شهیدفرود ابدالی
شهید داوود موسوی
شهیدصفی الله اسماعیلی
شهید عباس قربانی
شهیدعبدالرحیم غلامیان
شهید مرتضی قربانی
شهید مردانی
شهیدایرج مولوی
شهیدحسین نقدی
شهیدرحمت الله حیدری
شهید یوسف حیدری
شهید صفارپور
شهیدولی الله صالحی
شهیداحمدشمس
شهیدولی الله ابوالقاسمی
شهیدنصرالله رفیعی
شهیدعلی هادی
شهیدمحمد رضاجعفری
شهیدعلیرضاهاشمی
شهیدعبدلله صمدی
شهیدعبدلله رحیمی
شهید علی محمدرضایی
شهیدمنصورصادقی
شهیدسید مصطفی محمدی
شهیدغلامعباس دهقانی
شهیدحسن احمدی
شهیدفرامرز کارگر
شهیدقاسم رفیعی
شهیدمحمد اسماعیلی
شهیداسماعیل پناهی
شهیدکهیار مردای
شهیدحسین محمد یوسفی
شهیدحسین بدبخت
شهیدعزیز الله اسماعیل
شهیداسفندیار صفایان
شهیدمحمد صفارپور
شهیدعبدالرحیم غلامیان
شهیدرحمان ضیایی
شهید امرالله امینی