نقطه عطف : عملیات والفجر مقدماتی
نقطه عطف : عملیات والفجر مقدماتی

رادیو گفتگو برادر رزمنده جانباز علی اکبر سلیمیان  و …. ۲۶ دقیقه      

رادیو گفتگو

برادر رزمنده جانباز علی اکبر سلیمیان  و ….

۲۶ دقیقه