قابی از مهندسی دفاع مقدس گذشته و حال
قابی از مهندسی دفاع مقدس گذشته و حال

جمعی از رزمندگان مهندسی دفاع مقدس در سال ۱۳۶۳ جمعی از پیش کسوتان مهندسی دفاع مقدس در سال ۱۳۹۷

جمعی از رزمندگان مهندسی دفاع مقدس در سال ۱۳۶۳

جمعی از پیش کسوتان مهندسی دفاع مقدس در سال ۱۳۹۷