شهیدان مهندسی رزمی ؛ به مقصد رسیده های سنگر سازان بی سنگر
شهیدان مهندسی رزمی ؛ به مقصد رسیده های سنگر سازان بی سنگر

بخش مهمی از موفقیت‌های هشت سال دفاع مقدس مرهون زحمات و تلاش‌های شبانه روزی وفداکاری سنگرسازان بی سنگر در قبل ، حین و بعد از عملیاتها بوده است. که برخی به شهادت رسیده و برخی نیز مجروح شدند.در این نوشتار اسامی جمع کثیری از انان آمده است .
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

بخش اعظم موفقیت‌های هشت سال دفاع مقدس بی تردید مرهون زحمات و تلاش‌های شبانه روزی وفداکاری سنگرسازان بی سنگر در قبل ، حین و بعد از عملیاتها و نیز درخطوط پدافندی وهمچنین اقداماتی که عقبه جبهه های جنگ صورت گرفت ، بوده است.و فتوحات دفاع مقدس در گرو ایثارگری عزیزان مهندسی رزمی بوده ، بنحویی که برخی به شهادت رسیده و برخی مجروح شدند.

 

اسامی شهدای مهندسی دفاع مقدس:

اسامی زیر که بخشی از شهدای مهندسی رزمی در دوران دفاع مقدس مس باشد، باکمک عزیزان پیش کسوت مهندسی رزمی جمع آوری ، پالایش و تجمیع شده است.

اسامی شهدای مهندسی دفاع مقدس به ترتیب الفبا بدین قرار است :

 • ٱقاخورده شهید مظفر
 • ٱقاسی زاده شهید
 • ابدالی شهید ، مهندسی لشکر۴۴ قمربنی هاشم(ع)
 • ابدی شهید علی
 • ابراهيمي صابر شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • ابوالقاسمی شهیدولی الله ، مهندسی لشکر۴۴ قمربنی هاشم(ع)
 • احد حسینی نائینی شهیدکامران (ل۱۷)
 • احمدوند شهید اکبر
 • احمدی شهید ناصر
 • احمدي مسيح اله شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • احمري حصاري مجيد شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • اسدی شهیدامیر
 • اسکندری شهید عبدالله
 • افشار شهید
 • افغاني نادر شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • افلاکیان شهید جلیل
 • اكبري احمد شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • آل آقا شهيد علي اصغر
 • امام قلی زاده شهید ، مهندسی لشکر ۲۵ کربلا
 • امیدی شهید
 • امینی شهید، مهندسی لشکر۴۴ قمربنی هاشم(ع)
 • انصاري    اكبر شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • آهندوست شهیدان بهروز
 • آهنگران  ابوالفضل شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • ایرانپور شهید نادر
 • ايزدپناه   محمد شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • ایلالی رضا ؛ شهید ، مهندسی لشکر ۲۵کربلا
 • ایمانی شهید یوسف
 • باباکردی شعبانعلی ؛ شهید ، مهندسی لشکر ۲۵کربلا
 • بافندگان محمدعلی ؛ شهید ، مهندسی لشکر ۲۵کربلا
 • باقری شهید علی
 • باکری شهید مهدی
 • برجي محمد مهدي شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • بردبار رحیم فرمانده تخریب ؛ شهید ، مهندسی لشکر ۲۵کربلا
 • بطحای شهید سید محمد
 • بطحايي   سيد محمد شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • بهادري پورعباس شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • بهادري منصور شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • بهرامی شهید ارومعلی
 • پوراسماعيل-شهيد مهدي
 • پورشریف
 • تاني احد شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • تركي هادي شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • ترکمان شهید صفدر
 • جعفرپوریان شهید مصطفی
 • جعفری شهیدمحمد رضا، مهندسی لشکر۴۴ قمربنی هاشم(ع)
 • جمدی شهید محمد
 • جمور شهید بختیار
 • جوانبخش شهید احمد
 • جواهري  حبيب اله شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • جیواد شهید رابع
 • چرخیزاده شهید ناصر ، مهندسی لشکر ۲۵ کربلا
 • چقاءاسداله شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • چمران مصطفی شهید
 • چیت سازیان شهید علی
 • حاج باقر محمد شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • حاج صفری عباس؛ شهید ، مهندسی لشکر ۲۵کربلا
 • حسن زاده ؛ شهید ، مهندسی لشکر ۲۵کربلا
 • حسینی سید یعقوب ؛ شهید ، مهندسی لشکر ۲۵کربلا
 • حسینی شهید سید محمد
 • حسینی شهیدمنصور ، مهندسی لشکر۴۴ قمربنی هاشم(ع)
 • حسینی غلام عباس ؛ شهید ، مهندسی لشکر ۲۵کربلا
 • حسيني   سيد جلال شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • حسيني   سيد احمد شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • حفيظي مجتبي شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • حلاوي غلامرضا شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • حیدری شهید، مهندسی لشکر۴۴ قمربنی هاشم(ع)
 • حیدری شهیدرحمت الله ، مهندسی لشکر۴۴ قمربنی هاشم(ع)
 • حيدري مرتضي شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • خانی شهید ابراهیم
 • خرمي عليرضا شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • خسروی شهید (شهرضا) ، مهندسی لشکر۴۴ قمربنی هاشم(ع)
 • خسرویان(شهرکرد) شهید  ،  مهندسی لشکر۴۴ قمربنی هاشم(ع)
 • خوزستانی شهید مجید
 • دادرس شهید نادر، مهندسی لشکر ۲۵ کربلا
 • داود آبادي مجتبي  شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • داودآبادي محمد حسن شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • داودآيادي علينقي شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • درودگر محسن شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • درویشوند شهید پرویز ، مهندسی لشکر ۲۵ کربلا
 • دشتستانی شهید ناصر(ل۱۷)
 • دهقانی شهید، مهندسی لشکر۴۴ قمربنی هاشم(ع)
 • ذاکر شهید حسین
 • ذریه شهید
 • راهدار شهید عبدالرضا
 • رجایی شهید، مهندسی لشکر۴۴ قمربنی هاشم(ع)
 • رحیمی شهیدعبدلله ، مهندسی لشکر۴۴ قمربنی هاشم(ع)
 • رستمي   محسن شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • رضایی شهید علی محمد، مهندسی لشکر۴۴ قمربنی هاشم(ع)
 • رضایی نژاد شهید داریوش– برق
 • رضايي    عليرضا    شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • رضايي    محمد جعفر شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • رضوی شهید سید.تقي
 • رضوي نجف شهيد
 • رفیعی شهیدنصرالله ، مهندسی لشکر۴۴ قمربنی هاشم(ع)
 • روحي ناصر شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • رئیسی شهید مرتضی ، مهندسی لشکر ۲۵ کربلا
 • زارعان شهید
 • زارعی شهید رستم علی
 • زماني حسين شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • ساجدی شهید
 • سجادي   سيد عباس شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • سعيدي حسن شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • سعيدي   حسين شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • سلی نژاد شهید
 • سلیمانی؛ شهید ، مهندسی لشکر ۲۵کربلا
 • سهرابي محمد شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • سهرابي   عباس شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • سید کتولی ذبیح الله ؛ شهید ، مهندسی لشکر ۲۵کربلا
 • شاطری حاج حسن
 • شاكري تقي شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • شاکری شهید، مهندسی لشکر۴۴ قمربنی هاشم(ع)
 • شاهمرادی شهیدعبدالله ، مهندسی لشکر۴۴ قمربنی هاشم(ع)
 • شاهمرادی عبدالله شهید ،  مهندسی لشکر۴۴ قمربنی هاشم(ع)
 • شجاعی فر شهید صادق
 • شجاعی فر شهیدسعید
 • شرهانی شهید مسلم
 • شریعتی شهید صالح
 • شریف حسینی شهید
 • شريفي    عبدالحميد شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • شريفي    مصطفي شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • شکوهی شهید حسن
 • شکی  ؛ شهید ، مهندسی لشکر ۲۵کربلا
 • شمس شهیداحمد، مهندسی لشکر۴۴ قمربنی هاشم(ع)
 • شیبک رضا ؛ شهید ، مهندسی لشکر ۲۵کربلا
 • شیردم شهیدان علي اكبر-بيژن(جهاد) -عباس – جهانگير
 • صابري    حاج ابراهيم شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • صابري    مراد علي شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • صارمی شهید حسن
 • صالحي جعفر        شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • صالحی شهید، مهندسی لشکر۴۴ قمربنی هاشم(ع)
 • صالحی شهیدولی الله، مهندسی لشکر۴۴ قمربنی هاشم(ع)
 • صالحي محمد شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • صبور شهید یدالله
 • صبوری شهید
 • صدیقی شهید فاروق
 • صفارپورشهید، مهندسی لشکر۴۴ قمربنی هاشم(ع)
 • صفري حبيب شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • صفوی شهید سید محسن
 • صمدی شهیدعبدلله ، مهندسی لشکر۴۴ قمربنی هاشم(ع)
 • صنوبر شهید عبدالرحمن ، مهندسی لشکر ۲۵ کربلا
 • صوفي حاج عليرضا شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • صوفيان عزت اله     شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • ضحاكي ارسلان شهيد
 • ضیایی شهید، مهندسی لشکر۴۴ قمربنی هاشم(ع)
 • طاعتي    احمد شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • طغیانی شهید  ،  مهندسی لشکر۴۴ قمربنی هاشم(ع)
 • طوقكش شهيد علي محمد
 • عابدي     حجت اله شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • عابدي     ذبيح اله شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • عارفی شهید کریم – تخريب
 • عاشقان حمید ؛ شهید ، مهندسی لشکر ۲۵کربلا
 • عاصمی شهيد علي – تخريب
 • عباسی شهید مدافع حرم حاج منصور
 • عرب عامری محمد ؛ شهید ، مهندسی لشکر ۲۵کربلا
 • علاقمندان شهيد
 • علم شاهی ؛ شهید ، مهندسی لشکر ۲۵کربلا
 • علوی شهید
 • علوي شهيدسيداحمد
 • علی آبادی جعفر ؛ شهید ، مهندسی لشکر ۲۵کربلا
 • علي پور شهيد نورالله
 • عليپور حسين       شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • علیپور شهید نورعلی
 • علیرضا از گیلانغرب؛ شهید ، مهندسی لشکر ۲۵کربلا
 • غلامي     منصور شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • فانوسی شهید محسن
 • فتاحي علي اصغر    شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • فخاري    قدرت اله شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • فلاح زاده طلبه ؛ شهید ، مهندسی لشکر ۲۵کربلا
 • فيروزي   حميد     شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • قاسمي روحاني      شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • قباد شهید مجید
 • قربانی شهیدجواد
 • قره چلوئی شهید یحیی
 • قناتي علي شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • كاوه        محمد علي شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • کاظمینی شهید  ،  مهندسی لشکر۴۴ قمربنی هاشم(ع)
 • کامیابی شهید کسعلی
 • کرمانی شهید رضاکریمی
 • کریمی شهید  ،  مهندسی لشکر۴۴ قمربنی هاشم(ع)
 • کسای شهید
 • کشوری شهید
 • کوروند شهید مرادقلی
 • کوکلانی ابوالفضل ؛ شهید ، مهندسی لشکر ۲۵کربلا
 • گل رعناشهید
 • گل محمد بنفشه احمد شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • گلپیرا شهید
 • گلگون شهید محمد ، مهندسی لشکر ۲۵ کربلا
 • گمار شهید محمد
 • گودرزی شهید حمید
 • مالمیر شهید
 • مجیدی شهید مصیب
 • محسنيان شهيد سيدمحمد
 • محمدنژاد شهید مجید
 • محمدي سيد مجتبي شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • محمدي صمد       شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • محمدي علي محمد شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • محمدي  اكبر شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • محمدي  غلامرضا شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • محمودی شهید خلیل
 • محمودي علي شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • مرآتی شهید کریم
 • مرادی شهید مصطفی
 • معقولی شهید مهدی ، مهندسی لشکر ۲۵ کربلا
 • معلم(دزفول)شهید ، مهندسی لشکر ۲۵ کربلا
 • مقدم      فرشيد شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • مقيمي فرهاد شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • ملكي عبدالمطلب   شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • منصوری شهید حسن
 • مهدي پوراسماعيل شهيد
 • موذیی علی اصغر شهید ،  مهندسی لشکر۴۴ قمربنی هاشم(ع)
 • موسوي سيد محسن شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • موسوی شهید ،  مهندسی لشکر۴۴ قمربنی هاشم(ع)
 • موسی زاده شهید ، مهندسی لشکر ۲۵ کربلا
 • مولوی شهید ،  مهندسی لشکر۴۴ قمربنی هاشم(ع)
 • مولوی شهید محمدرضا
 • ميرزايي   غلامحسين شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • ناجیان
 • نانکلی شهید علی زمان
 • نبی زاده شهید خلیل
 • نحوي     غلامعباس شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • نخجیری ؛ شهید ، مهندسی لشکر ۲۵کربلا
 • نریمانی شهید ناصر
 • نساجی شهید
 • نصیری شهید علی
 • نصيري شهيد مهدي
 • نظري محسن شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • نوروزي علي محمد شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • نوری شهید سعید
 • نوری شهید مسعود
 • نیک بین از کاشان
 • هاشمی شهید ،  مهندسی لشکر۴۴ قمربنی هاشم(ع)
 • هدايتي محمد علي شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • هزاردستان
 • هلالات شهید جعفر
 • هنرور عراقي كامبيز شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • ولي پور حميدرضا شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • ولی زاده شهیدان
 • یحیائی شهید اسدالله
 • يحيي نسب رضا شهید ، مهندسی رزمی استان مرکزی
 • یوسفی عبدالله شهید ،  مهندسی لشکر۴۴ قمربنی هاشم(ع)
 • یوسفی نژاد شهید ، مهندسی لشکر ۲۵ کربلا
 • یونسی شهید ،  مهندسی لشکر۴۴ قمربنی هاشم(ع)
 • و……
 • شما هم اضافه بفرمایید.

 

 • اسامی تعدادی از شهدای مهندسی لشکر ۲۵ کربلا

۱رضا شیبک ۲ محمدعلی بافندگان  ۳جعفر علی آبادی ۴ابوالفضل کوکلانی ۵_ رضا ایلالی ۶_ علیرضا از گیلانغرب  ۷_ محمد عرب عامری  ۸_حمید عاشقان ۹_ سلیمانی۱۰  طلبه فلاح زاده  ۱۱_ شعبانعلی باباکردی  ۱۲رحیم بردبار فرمانده تخریب  ۱۳ شکی  ۱۴ عباس حاج صفری  ۱۵نخجیری ۱۶سید یعقوب حسینی ۱۷_ حسن زاده  ۱۸ علم شاهی ۱۹_ ذبیح الله سید کتولی۲۰_  غلام عباس حسینی – شهید مهدی معقولی – شهید پرویز درویشوند -شهید مرتضی رئیسی  -شهید ناصر چرخیزاده -شهید موسی زاده -شهید عبدالرحمن صنوبر – شهید محمد گلگون  – شهید امام قلی زاده -شهید خق بین (اصفهان ) -شهید معلم(دزفول) -شهید نادر دادرس -شهید یوسفی نژاد

 

شهدای مهندسان دفاع مقدس به نسل جوان معرفی شوند

 • اسامی تعدادی از شهدای مهندسی لشکر۴۴ قمربنی هاشم(ع)
 • شهید کاظمینی
 • شهید کریمی
 • شهیدهاشمی
 • شهیدمولوی
 • شهیدطغیانی
 • شهیدیونسی
 • شهیدشاکری
 • شهید خسرویان(شهرکرد)
 • شهیدصالحی
 • شهیددهقانی
 • شهیدعلی اصغر موذیی
 • شهیدمنصور حسینی
 • شهیدرجایی
 • شهیدعبدالله شاهمرادی
 • شهیدموسوی
 • شهیدعبدالله یوسفی
 • شهیدخسروی(شهرضا)
 • شهید ابدالی
 • شهید طغیانی

 

 • اسامی تعدادی از شهدای مهندسی لشکر۴۴ قمربنی هاشم(ع)
 • شهید کاظمینی
 • شهید کریمی
 • شهیدهاشمی
 • شهیدمصطفی مولوی
 • شهیدطغیانی
 • شهیدیونسی
 • شهیدشاکری
 • شهید خسرویان(شهرکرد)
 • شهیدصالحی
 • شهیددهقانی
 • شهیدعلی اصغر موذیی
 • شهیدمنصور حسینی
 • شهیدرجایی
 • شهیدعبدالله شاهمرادی
 • شهیدموسوی
 • شهیدعبدالله یوسفی
 • شهیدخسروی(شهرضا)
 • شهید ابدالی
 • شهید طغیانی
 • شهیدحیدری
 • شهیدموسوی
 • شهیدشاهمرادی
 • شهید عباس قربانی
 • شهیدغلامیان
 • شهید مرتضی قربانی
 • شهیدمردانی
 • شهیدضیایی
 • شهیدامینی
 • شهیدایرج مولوی
 • شهیدنقدی
 • شهیدرحمت الله حیدری
 • شهیدصفارپور
 • شهیدولی الله صالحی
 • شهیداحمدشمس
 • شهیدولی الله ابوالقاسمی
 • شهیدنصرالله رفیعی
 • شهیدعلی هادی
 • شهیدمحمد رضاجعفری
 • شهیدعلیرضاهاشمی
 • شهیدعبدلله صمدی
 • شهیدعبدلله رحیمی
 • شهید علی محمدرضایی

 

 

 • اسامی شهدای مهندسی رزمی استان مرکزی

۱          سيد محسن موسوي            سيد محمد           ۱۳۳۹     ۱۳۶۶/۱۰/۰۱        پاسدار     جنوب شلمچه

۲          ناصر روحي           شكراله    ۱۳۴۸     ۱۳۶۶/۰۹/۱۸        پاسدار وظيفه        جزيره مجنون

۳          مجيد احمري حصاري          حسين    ۱۳۴۴     ۱۳۶۶/۰۹/۱۹        بسيج      شلمچه

۴          اسداله چقاء          رضا        ۱۳۴۳     ۱۳۶۷/۰۳/۲۳        پاسدار     شلمچه

۵          سيد محمد بطحايي سيد طاهر            ۱۳۴۲     ۱۳۶۷/۰۳/۲۴        پاسدار     شلمچه

۶          احمد طاعتي         شرفعلي   ۱۳۴۵     ۱۳۶۷/۱۰/۲۷        پاسدار     شلمچه

۷          سيد عباس سجادي مرتضي    ۱۳۴۴     ۱۳۶۵/۱۱/۱۴        بسيج      شلمچه

۸          حاج عليرضا صوفي  علي اكبر ۱۳۱۹     ۱۳۶۳/۰۱/۳۰        بسيج      جزيره مجنون

۹          عزت اله صوفيان    محمد اسماعيل     ۱۳۳۶     ۱۳۶۱/۱۱/۲۲        پاسدار     فكه

۱۰        عباس سهرابي       ميرزااحمد            ۱۳۴۳     ۱۳۶۴/۱۲/۱۰        پاسدار     فاو(والفجر۸ )

۱۱        اكبر محمدي         محمد علي           ۱۳۴۵     ۱۳۶۴/۱۲/۱۰        بسيج      فاو(والفجر۸ )

۱۲        محمد حسن داودآبادي        محمود    ۱۳۴۵     ۱۳۶۴/۰۱/۳۰        پاسدار وظيفه        پادگان حميد

۱۳        علي محمودي       ابوطالب   ۱۳۴۴     ۱۳۶۴/۰۱/۳۰        پاسدار وظيفه        پادگان حميد

۱۴        محمد مهدي برجي حسن     ۱۳۳۸     ۱۳۶۱/۰۱/۰۴        بسيج      كرخه نور

۱۵        احمد اكبري         محمد ابراهيم        ۱۳۴۶     ۱۳۶۲/۱۲/۱۱        پاسدار     طلاييه

۱۶        علي قناتي            عباس     ۱۳۳۸     ۱۳۶۷/۰۵/۰۳        بسيج      تنگه ديزه

۱۷        علي اصغر فتاحي    محمد علي           ۱۳۴۳     ۱۳۶۲/۱۲/۰۷        پاسدار     جزيره مجنون

۱۸        غلامرضا حلاوي     حسن     ۱۳۳۶     ۱۳۶۱/۰۱/۰۴        بسيج      شوش

۱۹        عليرضا خرمي        علي اكبر ۱۳۴۱     ۱۳۶۵/۱۰/۲۴        بسيج      شلمچه

۲۰        محسن رستمي      علي حسين          ۱۳۴۷     ۱۳۶۵/۱۱/۲۰        پاسدار وظيفه        شلمچه

۲۱        حسين عليپور       اسد        ۱۳۴۰     ۱۳۶۵/۱۲/۰۶        پاسدار     جنوب

۲۲        علينقي داودآيادي  محمد علي           ۱۳۴۲     ۱۳۶۲/۰۸/۱۷        پاسدار     پنجوين

۲۳        حبيب صفري        روح اله    ۱۳۲۳     ۱۳۶۲     بسيج      حيمك

۲۴        صمد محمدي       محمد ولي            ۱۳۴۳     ۱۳۶۱/۱۱/۲۱                   جنوب

۲۵        ابوالفضل آهنگران   محمد تقي

۲۶        محمد صالحي       مهرعلي   ۱۳۴۳     ۱۳۶۱/۱۱/۲۱        بسيج      فكه

۲۷        جعفر صالحي        احمد      ۱۳۳۹     ۱۳۶۲/۰۹/۰۵        سپاه       پنجوين

۲۸        حاج ابراهيم صابري حسين    ۱۳۱۳     ۱۳۶۶/۱۰/۴          بسيج      فاو

۲۹        فرشيد مقدم

۳۰        سيد جلال حسيني سيد علي ۱۳۴۲     ۱۳۶۷/۰۴/۰۴        سپاه       جزيره مجنون

۳۱        مرتضي حيدري      غلامعباس            ۱۳۴۵     ۱۳۶۲/۰۸/۲۹        بسيج      سليمانيه

۳۲        حميدرضا ولي پور   حبيب اله             ۱۳۴۴     ۱۳۶۵/۱۰/۲۷        سپاه       اهواز

۳۳        علي محمد محمدي

۳۴        محسن درودگر      حسن     ۱۳۴۶     ۱۳۶۵/۱۱/۰۷        سپاه       فاو

۳۵        نادر افغاني

۳۶        مجتبي داود آبادي

۳۷        حسين زماني         محمد اسماعيل      ۱۳۴۳     ۱۳۶۴/۱۲/۱۰        سپاه       اروند رود

۳۸        عليرضا رضايي

۳۹        حميد فيروزي

۴۰        مصطفي شريفي     حشمت اله           ۱۳۴۲     ۱۳۶۶/۰۱/۱۰        سپاه       شلمچه

۴۱        هادي تركي          ابراهيم    ۱۳۴۵     ۱۳۶۵/۱۰/۲۷        سپاه       اهواز

۴۲        صابر ابراهيمي

۴۳        حاج باقر محمد ولي

۴۴        احد تاني

۴۵        حجت اله عابدي

۴۶        محمد سهرابي       جعفر      ۱۳۴۵     ۱۳۸۸/۰۲/۲۹        پاسدار     مجروحيت شيميايي

۴۷        منصور غلامي        محمود    ۱۳۵۲     ۱۳۷۲/۰۶/۱۶        پاسدار     مهاباد

۴۸        غلامرضا محمدي    عقيل      ۱۳۴۲     ۱۳۶۵/۰۵/۰۵        پاسدار     بمباران واگن پارس

۴۹        روحاني قاسمي      محمد نبي            ۱۳۴۳     ۱۳۷۵/۰۹/۰۷        پاسدار     مجروحيت شيميايي

۵۰        علي محمد نوروزي  صوديف   ۱۳۲۳     ۱۳۶۸/۱۰/۲۱        پاسدار     در حال ماموريت

۵۱        مسيح اله احمدي   رحمان اله            ۱۳۴۷     ۱۳۶۷/۰۴/۲۱        ارتش      منطقه شرهاني

۵۲        اكبر انصاري          ذوالفقار   ۱۳۴۷     ۱۳۶۷/۰۴/۱۴        جهاد سازندگي       حلبچه

۵۳        محمد ايزدپناه       محمود    ۱۳۴۴     ۱۳۶۵/۱۲/۰۷        سپاه       پاسگاه زيد

۵۴        حبيب اله جواهري  محمد     ۱۳۴۳     ۱۳۶۰                شلمچه

۵۵        حسن سعيدي       ابوالفضل  ۱۳۲۶     ۱۳۶۱/۰۲/۱۰                   عمليات بيت المقدس

۵۶        مراد علي صابري    عباس     ۱۳۳۹     ۱۳۶۵/۱۱/۱۱                   كربلاي ۴

۵۷        محمد علي كاوه     ايرج       ۱۳۳۸     ۱۳۶۱/۰۵/۰۷                   پاسگاه زيد

۵۸        عبدالمطلب ملكي   عليرضا    ۱۳۴۱     ۱۳۶۶/۰۵/۰۴                   پاسگاه زيد

۵۹        غلامحسين ميرزايي مراد حسين          ۱۳۲۶     ۱۳۸۲/۰۱/۱۵                   تهران

۶۰        غلامعباس نحوي    رضا        ۱۳۳۶     ۱۳۶۱/۰۱/۰۲        جهاد سازندگي       دزفول

۶۱        محسن نظري        صفر علي ۱۳۴۶     ۱۳۶۵/۱۲/۱۲        سپاه       آبادان

۶۲        محمد علي هدايتي  اسداله     ۱۳۳۸     ۱۳۶۱/۰۸/۱۳                   عين خوش

۶۳        رضا يحيي نسب     جفر       ۱۳۴۷     ۱۳۶۷/۰۵/۰۷                   عمليات مرصاد

۶۴        مجتبي حفيظي     رضا        ۱۳۵۱     ۱۳۶۷/۰۵/۰۶                   عمليات مرصاد

۶۵        عباس بهادري پور   اسماعيل  ۱۳۳۷     ۱۳۶۴/۱۱/۱۱        سپاه       سردشت

۶۶        منصور بهادري       محمد باقر            ۱۳۴۰     ۱۳۶۱/۱۲/۲۴                   عمليات بدر

۶۷        محمد جعفر رضايي حبيب اله             ۱۳۴۷     ۱۳۶۵/۱۰/۲۲

۶۸        عبدالحميد شريفي  مسلم     ۱۳۳۰     ۱۳۶۵/۰۵/۰۵        سپاه       بمباران آلومينيوم

۶۹        ذبيح اله عابدي      عبداله     ۱۳۳۴     ۱۳۶۲/۱۲/۱۱        سپاه       آبادان

۷۰        قدرت اله فخاري    غلامحسين           ۱۳۳۷     ۱۳۶۱/۰۴/۲۴        ارتش      پاسگاه زيد

۷۱        احمد گل محمد بنفشه        علي                   ۱۳۶۶/۰۹۰۲         بسيج      آبادان

۷۲        فرهاد مقيمي        محمدرضا ۱۳۳۹     ۱۳۶۶/۱۲/۲۶                   مريوان

۷۳        سيد احمد حسيني سيد رضا ۱۳۳۹     ۱۳۶۵/۱۲/۰۸        بسيج      شلمچه

۷۴        حسين سعيدي      ابوالفضل  ۱۳۲۶                            خرمشهر

۷۵        تقي شاكري          يوسف     ۱۳۳۲     ۱۳۶۱                بندر امام

۷۶        كامبيز هنرور عراقي عبدالحسين          ۱۳۲۱     ۱۳۶۵/۰۵/۰۵                   كارخانه آلومينيوم

۷۷        سيد مجتبي محمدي           سيد قاسم            ۱۳۴۶     ۱۳۶۵     شلمچه – كربلاي ۵