هدف قرار دادن نفتکشهای صدام در حال اسکورت با ناو آمریکایی
هدف قرار دادن نفتکشهای صدام در حال اسکورت با ناو آمریکایی

فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما ?مورد هدف قرار دادن نفتکشهای صدام در حال اسکورت با ناو آمریکایی ?خدا وکیلی باید دست و پای این مجاهدان فی سبیل الله را بوسید که با کمترین امکانات نظامی چه عزتی به کشور دادند در مقابل این شیر مردان مجاهد از جان گذشته ، ?غربگداهای ذلیل عزت […]

فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما
?مورد هدف قرار دادن نفتکشهای صدام در حال اسکورت با ناو آمریکایی

?خدا وکیلی باید دست و پای این مجاهدان فی سبیل الله را بوسید که با کمترین امکانات نظامی چه عزتی به کشور دادند در مقابل این شیر مردان مجاهد از جان گذشته ،
?غربگداهای ذلیل عزت را از کشورمان بردند خدایا خودت بزودی جوابشان بدهید
عزت با مجاهدت بدست می آید نه با مذاکره….