ادله وچرایی دفاع غیر عامل
ادله وچرایی دفاع غیر عامل

چاپ شده در:فصلنامه علمی اجتماعی قرب- شماره ۱۷-بهار ۱۳۹۰-ص ۲۱-۲۳-وشماره ۱۸ – تابستان ۱۳۹۰-ص۲۱-۲۳-وشماره ۱۹ –پاییز ۱۳۹۰-ص۲۱-۲۳-وشماره ۲۰ – زمستان ۱۳۹۰ –ص ۴۶-۴۸
دکترسيد جواد هاشمي فشاركي

  • چکیده

موضوع دفاع غیر عامل در جهان از قدمتی به اندازه تاریخ حیات موجودات زنده بر خوردار است .موجودات زنده از بدو حیات ، جهت بقاء خود ، قبل از استفاده از چنگ و دندان و نیش و … از شیوه های استتار ، اختفاء وفریب و امثالهم استفاده کرده اند ، انسانهای اولیه نیز برای در امان ماندن از تهاجم حیوانات وحشی و دیگر دشمنان خود به غارها و بالای درختان و دیگر مامن های طبیعی پناه می بردند . وبه مرور زمان که نوع و شدت تهدیدات علیه جوامع افزایش پیدا کرد ، شیوه های دفاع غیر عامل نیز تکامل یافت . استفاده از برج و بارو و قلعه و خندق و … نیز گسترش یافت . امروزه نیز بدلیل گسترش نا امنی و جنگ در جهان ، بسیاری از کشور ها ی جهان و از جمله کشورمان که تجربه جنگ تحمیلی ۸ ساله را بهمراه دارد ،به  ملاحظات دفاع غیر عامل اهتمام ویژه ای دارند . این گفتار با تشریح چهل دلیل ، ضرورت و اهمیت دفاع غیر عامل را ارائه می نماید،دلائل شرعی ، عقلی ، تجربی ، قانونی و غیره به طور اجمالی شرح داده شده است ، که هر دلیل آن به تنهایی خود گواه و موید اهمیت و ضرورت پرداختن به دفاع غیر عامل است ، و امید است که بتواند سبب انگیزه مضاعفی برای سیاست گذاران ، قانون گذاران ، برنامه ریزان ، طراحان ، کارشناسان ،مدیران و مجریان و متصدیان مربوطه در جهت اهتمام به امر خطیر دفاع غیر عامل گردد، آنگونه که مورد انتظار رهبر عزیزمان است که فرموده اند ” پدافند غیر عامل به سان شعله ای بلند شود “و انشاء ا… ضامن پایداری و آمادگی کشور برای شرایط بحرانی گرددو مانع و عامل بازدارندگی دشمن گردد.

  • کلمات کلیدی

 پایداری-دفاع غیر عامل-ایمنی-تهدید-  مفهوم – چرایی –