ازعزیمت به جبهه غرب  تا هزیمت به فتنه غرب
ازعزیمت به جبهه غرب  تا هزیمت به فتنه غرب

روزهایی بود که دفاتر اعزام به جبهه رونق داشت و جوانان را تشویق به جبهه میکردند و ثمرات پربرکتی را برای کشور به همراه داشت . وامروز مکرر پیامکهایی دریافت می کنیم ، که افراد را تشویق به ترک وطن و مهاجرت به کشورهای غربی میکنند. به کجا چنین شتابان ؟ چرا این دفاتر فعالند؟ […]

روزهایی بود که دفاتر اعزام به جبهه رونق داشت و جوانان را تشویق به جبهه میکردند و ثمرات پربرکتی را برای کشور به همراه داشت .

وامروز مکرر پیامکهایی دریافت می کنیم ، که افراد را تشویق به ترک وطن و مهاجرت به کشورهای غربی میکنند.

به کجا چنین شتابان ؟

چرا این دفاتر فعالند؟

 چرا وزارت ارتباطات اجازه می دهد این بمباران تبلیغاتی مکرر ببارد ؟

و مسول نظارت بر سو رفتار نهادها کیست ؟

نمونه ای از پیامک دریافتی امروز در زیر امده است :

?تا رویا یک نیلگام فاصله…

ارائه خدمات تخصصی مهاجرت، اخذ ویزا کانادا، پذیرش تحصیلی، ترجمه مدارک و تمامی خدمات ارزی

گروه شرکت های نیلگام

۰۲۱۷۵۲۳۷

nilgam.com

 

سید جواد هاشمی فشارکی