واکاوی خسارات و آسیبهای وارده به سوریه ( مطالعه موردی شهر حلب سوریه )
واکاوی خسارات و آسیبهای وارده به سوریه ( مطالعه موردی شهر حلب سوریه )

مقاله پذیرفته شده در : اولین همایش ملی پدافندغیرعامل و توسعه پایدار -وزارت کشور
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی