پل خیبر ۲
پل خیبر ۲

پل خیبر ۲ / پل ارتباطی به جاده خندق پس از عملیات بدر

پل خیبر ۲ / پل ارتباطی به جاده خندق پس از عملیات بدر