سنگر مشاتان
سنگر مشاتان

سنگر مشاتان نصب بر روی پل خیبری جهت پاسگاههای شناور در هورالعظیم

سنگر مشاتان نصب بر روی پل خیبری جهت پاسگاههای شناور در هورالعظیم