سنگر زین اسبی
سنگر زین اسبی

نوعی سنگر با قطعات پیش ساخته بتنی معروف به سنگر زین اسبی

نوعی سنگر با قطعات پیش ساخته بتنی معروف به سنگر زین اسبی