جانباز مسعود خانی به یاران شهیدش پیوست
جانباز مسعود خانی به یاران شهیدش پیوست

انا لله و انا الیه راجعون تخریبچی جانباز مسعود خانی به یاران شهیدش پیوست شادی روح مجاهد فی سبیل الله صلوات و فاتحه بخوانید

انا لله و انا الیه راجعون
تخریبچی جانباز مسعود خانی به یاران شهیدش پیوست
شادی روح مجاهد فی سبیل الله صلوات و فاتحه بخوانید