شهدای گردان مهندسی تیپ۱۸ الغدیر یزد
شهدای گردان مهندسی تیپ۱۸ الغدیر یزد

شهدای گردان مهندسی تیپ۱۸ الغدیر یزد شهدای گردان مهندسی تیپ۱۸ الغدیر یزد

شهدای گردان مهندسی تیپ۱۸ الغدیر یزد

شهدای گردان مهندسی تیپ۱۸ الغدیر یزد