دوشنبه, ۲۶ مهر , ۱۴۰۰
پناهگاه ؛
کتاب حفاظت وایجاد پناهگاههای ضد بارش هسته ای ( طراحی و ساخت پناهگاه ) دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی 01 مهر 1400

کتاب حفاظت وایجاد پناهگاههای ضد بارش هسته ای ( طراحی و ساخت پناهگاه ) دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی

 دربخش اول کتاب  تحت عنوان کلیاتی پیرامون پناهگاه موارد زیر ارایه شده است :سرپناه (نگاهی به گذشته)،طبقه بندی پناهگاه، تعریف پناهگاه، انواع پناهگاه از نظر سطح محافظت در برابر انفجار و پیامدهای آن، سطح محافظت كمینه، سطح محافظت متوسط ، سطح محافظت بیشینه،سطوح محافظت در برابر تهدیدهای غیرمتعارف (رادیواكتیو، میكروبی و شیمیایی)،سطح محافظت بیشینه‌یا سطح […]

کتاب طراحی ورودی فضاهای زیرزمینی دکتر سید جواد هاشمی فشارکی 31 شهریور 1400

کتاب طراحی ورودی فضاهای زیرزمینی دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

مقدمه مولفان بسم الله الرحمن الرحیم      كشورهاي مختلف جهان از تأسيسات مستحکم براي پنهان‌سازي و حفاظت از رهبران سياسي، فرماندهان ارشد نظامي و كاركنان بخش صنايع کليدي، سلاح‌ها، مهمات، تجهيزات و ساير امكانات و فعاليت‌های حیاتی، استفاده مي‌نمايند. وجود چنين تأسيساتي كه هدف‌هاي سخت زیرزمینی[۱] ناميده مي‌شوند، تهدیدی براي اهداف امنيت ملّي كشور مقابل […]

دکتر سيد جواد هاشمی‌ فشارکی کتاب مبانی طراحی و ساخت فضاهای امن پناهگاهی 25 شهریور 1400

دکتر سيد جواد هاشمی‌ فشارکی کتاب مبانی طراحی و ساخت فضاهای امن پناهگاهی

در این کتاب به تاریخچه‌ی ساخت فضاهای پناه‌گاهی ؛ شناخت انواع تهدیدها و نحوه¬ی عمل آن¬ها؛ تعريف پناه‌گاه و طبقه‌بندي فضاهاي پناه‌گاهي؛ويژگي‌هاي عمومي پناه‌گاه‌ها؛ پناه‌گاه‌هاي عمومي با قابليت حفاظت در برابر تهديدهاي¬غيرمتعارف؛ ضوابط تأسیساتی پناه¬گاه¬ها؛ بررسی برنامه¬هاي پناه‌گاه‌سازي ساير كشورهاي جهان؛ استفاده از امکانات شهری به عنوان پناه¬گاه ؛ پناه‌گاه‌هاي پيش ساخته؛ و ساخت پناه‌گاه‌های اضطراری با امکانات محدود؛ پرداخته شده است .