دوشنبه, ۲۶ مهر , ۱۴۰۰
صلح
تاثیرات اجتماعی واقعه صلح امام حسن (ع) 23 آبان 1399
به مناسبت 26 ربیع الاول، سالروز صلح نامه امام حسن مجتبی (ع)

تاثیرات اجتماعی واقعه صلح امام حسن (ع)

در این نوشتار نخست علل پذیرش صلح از سوی امام حسن (ع) تبیین شده ، انگاه تاثیر وضعیت اجتماعی بر تصمیم امام المسلمین که منجر به پذیرش صلح نامه گردید ، بیان شده است. سپس تاثیر و پیامدهای واقعه صلح بر افکارعمومی جامعه مسلمین تشریح گردیده است .