دوشنبه, ۱۵ آذر , ۱۴۰۰
اسیب
کرونا و تأثیرات منفی بر فرهنگ و آداب مذهبی 05 مرداد 1400

کرونا و تأثیرات منفی بر فرهنگ و آداب مذهبی

در این نوشتار اهم پیامدها و تاثیرات منفی فردی ، خانوادگی، اجتماعی و مشترک ، تاثیرات منفی ویروس کرونا بر مراکز اسلامی و بر مناسبتهای اسلامی وتغییرات اجتناب ناپذیر بر فرهنگ و آداب و سنن اسلامی و تنزیل سبک زندگی مبتنی بر اصول اسلامی تبیین شده و بدنبال هشدار دهی خروج از پیامدهای منفی موارد مذکور در شرایط فعلی و پسا کرونا می باشد .
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی،