مسجد بازار در گام دوم انقلاب ، بایستی بدور از کالاهایی که مدهای غربی را ترویج میکنند بوده و مروج سبک اسلامی در حوزه های تولید وتوزیع لباس، پوشاک، کیف وکفش وکالاها متناسب با الگوی اسلامی باشند !
مسجد بازار در گام دوم انقلاب ، بایستی بدور از کالاهایی که مدهای غربی را ترویج میکنند بوده و مروج سبک اسلامی در حوزه های تولید وتوزیع لباس، پوشاک، کیف وکفش وکالاها متناسب با الگوی اسلامی باشند !

  مراسم دهه کرامت در مسجد امیرالمومنین (ع) بازار شهر محلات در ظهر روز شنبه ۶  خرداد ۱۴٠۲ برگزار شد ، سخنران این مراسم دکتر سید جواد  هاشمی فشارکی با موضوع مسجد بازار در تراز گام دوم انقلاب اسلامی بود .

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی گفت: مسجد در شهر اسلامی، مرکز ثقل محله اسلامی در دو حوزه موقعیت کالبدی در راسته بازار و نیز مرکز ثقل معنوی محله و بازار بوده و پس از انقلاب اسلامی، احیا وکارکردهای اصلی خویش را بازیافت ولازم است در گام  دوم انقلاب ارتقا یابد.

ایشان افزود: مسجد بازار در گام دوم انقلاب، بایستی مروج سبک کسب اسلامی در حوزه های تولید وتوزیع لباس، پوشاک،  کیف وکفش وکالاها متناسب با الگوی اسلامی بوده و کالاهایی که مدهای غربی را ترویج میکنند، از مجاری اصناف و شهرداری مقابله نموده و تصاویر واشکال و… نامناسب بایستی از سطح بازار اسلامی جمع شود، تا منشا سبک اسلامی از بستر بازار شکل یابد.