دعای سحر بصورت منتظم شده
دعای سحر بصورت منتظم شده

در این نوشتار ؛ دعای سحر  با یک روش ابداعی منحصر بفرد جهت تدبر بهتر و سهل تر در فهم مطالب روح بخش و عرفانی آن بصورت منتظم شده و تدوین و ارایه شده است .
*
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

در دعا سحر ماه مبارک رمضان  ، ۴۵ بار از خدا درخواست می کنیم و او را به صفاتش قسم می دهیم  ودر انتها درخواست اجابت می کنیم ، از حاجتهایی که داریم که او برآورده نماید.

دعای سحر علاوه بر قرب معنوی، یکی از روشهای دعا نمودن به درگاه الهی است .دعایی که حضرت امام باقر(علیه‌السلام) در سحرهای ماه رمضان می خواندند و مستحب است خوانده شود ، بدین شرح است :

 • خدایا، از تو درخواست می‌کنم به‌حق اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ
 • زیباترین مرتبه از زیبایی‌ات بَهائِكَ بِأَبْهاهُ
 • و همه مراتب زیبایی‌ات زیباست، وَكُلُّ بَهائِكَ بَهِيٌّ،
 • خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق  اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِ
 • همه مراتب زیبایی‌ات.            بَهائِكَ كُلِّهِ
 • خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ
 • نیکوترین مرتبه از جمالت جَمالِكَ بِأَجْمَلِهِ
 • و همه مراتب جمال تو نیکوست، وَكُلُّ جَمالِكَ جَمِيلٌ،
 • خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق  اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِ
 • همه مراتب جمالت.  جَمالِكَ كُلِّهِ
 • خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ
 • برجسته‌ترین مرتبه از جلالت مِنْ جَلالِكَ بِأَجَلِّهِ
 • و همه مراتب جلال تو برجسته است، وَكُلُّ جَلالِكَ جَلِيلٌ
 • خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق  اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِ
 • همه مراتب جلالت. جَلالِكَ كُلِّهِ
 • خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ
 • بالاترین مرتبه از عظمتت  عَظَمَتِكَ بِأَعْظَمِها
 • و همه مراتب عظمتت عظیم است، وَكُلُّ عَظَمَتِكَ عَظِيمَةٌ
 • خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق     اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِ
 • همه مراتب عظمتت. عَظَمَتِكَ كُلِّها
 • خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق  اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ
 • نورانی‌ترین مرتبه از نورت  نُورِكَ بِأَنْوَرِهِ وَكُلُّ
 • و همه مراتب نور تو نورانی است، نُورِكَ نَيِّرٌ،
 • خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِ
 • همه مراتب نورت. نُورِكَ كُلِّهِ
 • خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ
 • گسترده‌ترین مرتبه از رحمتت رَحْمَتِكَ بِأَوْسَعِها
 • و همه مراتب رحمتت گسترده است، وَكُلُّ رَحْمَتِكَ واسِعَةٌ،
 • خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِ
 • همه مراتب رحمتت.  رَحْمَتِكَ كُلِّها.
 • خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ
 • کامل‌ترین مرتبه از مراتب کلماتت كَلِماتِكَ بِأَتَمِّها
 • و همه مراتب کلماتت کامل است، وَكُلُّ كَلِماتِكَ تامَّةٌ،
 • خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِ
 • همه مراتب کلماتت؛ كَلِماتِكَ كُلِّها؛
 • خدایا، از تو درخواست می‌کنم به‌حق اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ
 • کامل‌ترین مرتبه از کمالت  كَمالِكَ بِأَكْمَلِهِ
 • و همه مراتب کمالت کامل است، وَكُلُّ كَمالِكَ كامِلٌ،
 • خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِ
 • همه مراتب کمالت. كَمالِكَ كُلِّهِ .
 • خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ
 • بزرگ‌ترین مرتبه از نام‌هایت أَسْمائِكَ بِأَكْبَرِها
 • و همه مراتب نام‌هایت بزرگ است،  وَكُلُّ أَسْمائِكَ كَبِيرَةٌ،
 • خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِ
 • همه مراتب نام‌هایت. أَسْمائِكَ كُلِّها .
 • خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ
 • عزیزترین مرتبه از عزّتت عِزَّتِكَ بِأَعَزِّها
 • و همه مراتب عزّتت عزیز است، وَكُلُّ عِزَّتِكَ عَزِيزَةٌ،
 • خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ ب
 • همه مراتب عزتت. ِعِزَّتِكَ كُلِّها .
 • خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ
 • نافذترین مرتبه اراده‌ات  مَشِيئَتِكَ بِأَمْضاها
 • و همه مراتب اراده‌ات نافذ است، وَكُلُّ مَشِيئَتِكَ ماضِيَةٌ،
 • خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِ
 • همه مراتب اراده‌ات.               مَشِيئَتِكَ كُلِّها .
 • خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ
 • قدرتت که بر همه موجودات احاطه دارد  قُدْرَتِكَ بِالْقُدْرَةِ الَّتِى اسْتَطَلْتَ بِها عَلَى كُلِّ                                         شَىْءٍ
 • و همه قدرتت بر تمام موجودات احاطه دارد،  وَكُلُّ قُدْرَتِكَ مُسْتَطِيلَةٌ،
 • خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ ب
 • همه مراتب قدرتت.  ِقُدْرَتِكَ كُلِّها .
 • خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ
 • نافذترین مرتبه از مراتب علمت  عِلْمِكَ بِأَنْفَذِهِ و
 • و همه مراتب علمت نافذ است،  َكُلُّ عِلْمِكَ نافِذٌ،
 • خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِ.
 • همه مراتب علمت.  عِلْمِكَ كُلِّهِ
 • خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ
 • پسندیده‌ترین مرتبه از گفتارت قَوْلِكَ بِأَرْضاهُ
 • و همه مراتب گفتار تو پسندیده است، وَكُلُّ قَوْ لِكَ رَضِيٌّ،
 • خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِ
 • همه مراتب گفتارت. قَوْلِكَ كُلِّهِ .
 • خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ
 • محبوب‌ترین مرتبه از خواسته‌هایت نزد تو  مَسائِلِكَ بِأَحَبِّها إِلَيْكَ
 • و همه مراتب خواسته‌هایت محبوب است، وَكُلُّها [وَكُلُّ مَسائِلِكَ] إِلَيْكَ حَبِيبَةٌ،
 • خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِ
 • همه مراتب خواسته‌هایت؛  مَسائِلِكَ كُلِّها؛
 • خدایا، از تو درخواست می‌کنم به‌حق اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ
 • شریف‌ترین مرتبه از شرفت                                  شَرَفِكَ بِأَشْرَفِهِ
 • و همه مراتب شرف تو شریف است،  وَكُلُّ شَرَفِكَ شَرِيفٌ،
 • خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِ
 • همه مراتب شرفت. شَرَفِكَ كُلِّهِ.
 • خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ
 • پایدارترین مرتبه از سلطنتت  سُلْطانِكَ بِأَدْوَمِهِ
 • و همه مراتب سلطنت تو پایدار است، وَكُلُّ سُلْطانِكَ دَائِمٌ،
 • خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِ
 • همه مراتب سلطنتت.  سُلْطانِكَ كُلِّهِ .
 • خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق        اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ
 • باافتخارترین مرتبه از فرمانروایی‌ات مُلْكِكَ بِأَ فْخَرِهِ
 • و همه مراتب فرمانروایی‌ات با افتخار است، وَكُلُّ مُلْكِكَ فاخِرٌ
 • خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق ، اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِ
 • همه مراتب فرمانروایی‌ات. مُلْكِكَ كُلِّهِ .
 • خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ
 • برترین مرتبه از برتری‌ات عُلُوِّكَ بِأَعْلاهُ
 • و همه مراتب برتری‌ات برتر است، وَكُلُّ عُلُوِّكَ عالٍ،
 • خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ ب ِع
 • همه مراتب برتری‌ات.  ُلُوِّكَ كُلِّهِ .
 • خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ
 • دیرینه‌ترین مرتبه از مهرورزی‌ات  مَنِّكَ بِأَ قْدَمِهِ
 • و همه مراتب مهرورزی‌ات دیرینه است، وَكُلُّ مَنِّكَ قَدِيمٌ،
 • خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ ب ِ
 • همه مراتب مهرورزی‌ات.          مَنِّكَ كُلِّهِ .
 • خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ
 • گرامی‌ترین مرتبه از نشانه‌هایت  آياتِكَ بِأَكْرَمِها
 • و همه مراتب نشانه‌هایت گرامی است،  وَكُلُّ آياتِكَ كَرِيمَةٌ،
 • خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق   اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ ب
 • همه مراتب نشانه‌هایت.  آياتِكَ كُلِّها .
 • خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق      اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِ
 • آنچه از مقام و قدرت که در آنی                         ما أَنْتَ فِيهِ مِنَ الشَّأْنِ وَالْجَبَرُوتِ
 • و از تو می‌خواهم به‌حق وَأَسْأَلُكَ بِ
 • هر مقام به تنهایی     جَبَرُوتٍ وَحْدَها،
 • و به‌حق هر قدرت به تنهایی، وَ كُلِّ شَأْنٍ وَحْدَهُ
 • خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِ
 • آنچه اجابت می‌کنی مرا به آن هنگامی که از تو درخواست می‌کنم ما تُجِيبُنِى بِهِ حِينَ أَسْأَلُكَ
 • پس مرا اجابت کن ای خدا. فَأَجِبْنِى يَا اللّهُ.

آنگاه هر حاجت که داری از خدا بخواه که ان شالله خواهد شد.

*****   پیوست : *****

دعای ابوحمزه ثمالی

( منبع ترجمه از حجت الاسلام شیخ حسین انصاریان ؛ پایگاه اطلاع رسانی عرفان)

*********

این دعا، دعای عظیم‌الشأنی است که از حضرت رضا(علیه‌السلام) روایت شده، آن حضرت فرموده است: این دعا، دعایی است که امام باقر(علیه‌السلام) در سحرهای ماه رمضان می‌خواند:

اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ بَهائِكَ بِأَبْهاهُ وَكُلُّ بَهائِكَ بَهِيٌّ، اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِبَهائِكَ كُلِّهِ . اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ جَمالِكَ بِأَجْمَلِهِ وَكُلُّ جَمالِكَ جَمِيلٌ، اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِجَمالِكَ كُلِّهِ . اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ جَلالِكَ بِأَجَلِّهِ وَكُلُّ جَلالِكَ جَلِيلٌ، اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِجَلالِكَ كُلِّهِ . اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ عَظَمَتِكَ بِأَعْظَمِها وَكُلُّ عَظَمَتِكَ عَظِيمَةٌ، اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِعَظَمَتِكَ كُلِّها .

خدایا، از تو درخواست می‌کنم به‌حق زیباترین مرتبه از زیبایی‌ات و همه مراتب زیبایی‌ات زیباست، خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق همه مراتب زیبایی‌ات. خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق نیکوترین مرتبه از جمالت و همه مراتب جمال تو نیکوست، خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق همه مراتب جمالت. خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق برجسته‌ترین مرتبه از جلالت و همه مراتب جلال تو برجسته است، خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق همه مراتب جلالت. خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق بالاترین مرتبه از عظمتت و همه مراتب عظمتت عظیم است، خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق همه مراتب عظمتت.

اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ نُورِكَ بِأَنْوَرِهِ وَكُلُّ نُورِكَ نَيِّرٌ، اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِنُورِكَ كُلِّهِ . اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ رَحْمَتِكَ بِأَوْسَعِها وَكُلُّ رَحْمَتِكَ واسِعَةٌ، اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ كُلِّها. اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ كَلِماتِكَ بِأَتَمِّها وَكُلُّ كَلِماتِكَ تامَّةٌ، اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِكَلِماتِكَ كُلِّها؛

خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق نورانی‌ترین مرتبه از نورت و همه مراتب نور تو نورانی است، خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق همه مراتب نورت. خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق گسترده‌ترین مرتبه از رحمتت و همه مراتب رحمتت گسترده است، خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق همه مراتب رحمتت. خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق کامل‌ترین مرتبه از مراتب کلماتت و همه مراتب کلماتت کامل است، خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق همه مراتب کلماتت؛

اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ كَمالِكَ بِأَكْمَلِهِ وَكُلُّ كَمالِكَ كامِلٌ، اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِكَمالِكَ كُلِّهِ . اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ أَسْمائِكَ بِأَكْبَرِها وَكُلُّ أَسْمائِكَ كَبِيرَةٌ، اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِأَسْمائِكَ كُلِّها . اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ عِزَّتِكَ بِأَعَزِّها وَكُلُّ عِزَّتِكَ عَزِيزَةٌ، اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ كُلِّها . اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ مَشِيئَتِكَ بِأَمْضاها وَكُلُّ مَشِيئَتِكَ ماضِيَةٌ، اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِمَشِيئَتِكَ كُلِّها .

خدایا، از تو درخواست می‌کنم به‌حق کامل‌ترین مرتبه از کمالت و همه مراتب کمالت کامل است، خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق همه مراتب کمالت. خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق بزرگ‌ترین مرتبه از نام‌هایت و همه مراتب نام‌هایت بزرگ است، خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق همه مراتب نام‌هایت. خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق عزیزترین مرتبه از عزّتت و همه مراتب عزّتت عزیز است، خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق همه مراتب عزتت. خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق نافذترین مرتبه اراده‌ات و همه مراتب اراده‌ات نافذ است، خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق همه مراتب اراده‌ات.

اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ قُدْرَتِكَ بِالْقُدْرَةِ الَّتِى اسْتَطَلْتَ بِها عَلَى كُلِّ شَىْءٍ وَكُلُّ قُدْرَتِكَ مُسْتَطِيلَةٌ، اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِقُدْرَتِكَ كُلِّها . اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ عِلْمِكَ بِأَنْفَذِهِ وَكُلُّ عِلْمِكَ نافِذٌ، اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِعِلْمِكَ كُلِّهِ . اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ قَوْلِكَ بِأَرْضاهُ وَكُلُّ قَوْ لِكَ رَضِيٌّ، اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِقَوْلِكَ كُلِّهِ . اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ مَسائِلِكَ بِأَحَبِّها إِلَيْكَ وَكُلُّها [وَكُلُّ مَسائِلِكَ] إِلَيْكَ حَبِيبَةٌ، اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِمَسائِلِكَ كُلِّها؛

خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق قدرتت که بر همه موجودات احاطه دارد و همه قدرتت بر تمام موجودات احاطه دارد، خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق همه مراتب قدرتت. خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق نافذترین مرتبه از مراتب علمت و همه مراتب علمت نافذ است، خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق همه مراتب علمت. خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق پسندیده‌ترین مرتبه از گفتارت و همه مراتب گفتار تو پسندیده است، خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق همه مراتب گفتارت. خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق محبوب‌ترین مرتبه از خواسته‌هایت نزد تو و همه مراتب خواسته‌هایت محبوب است، خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق همه مراتب خواسته‌هایت؛

اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ شَرَفِكَ بِأَشْرَفِهِ وَكُلُّ شَرَفِكَ شَرِيفٌ، اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِشَرَفِكَ كُلِّهِ. اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ سُلْطانِكَ بِأَدْوَمِهِ وَكُلُّ سُلْطانِكَ دَائِمٌ، اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِسُلْطانِكَ كُلِّهِ . اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ مُلْكِكَ بِأَ فْخَرِهِ وَكُلُّ مُلْكِكَ فاخِرٌ، اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِمُلْكِكَ كُلِّهِ . اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ عُلُوِّكَ بِأَعْلاهُ وَكُلُّ عُلُوِّكَ عالٍ، اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِعُلُوِّكَ كُلِّهِ .

خدایا، از تو درخواست می‌کنم به‌حق شریف‌ترین مرتبه از شرفت و همه مراتب شرف تو شریف است، خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق همه مراتب شرفت. خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق پایدارترین مرتبه از سلطنتت و همه مراتب سلطنت تو پایدار است، خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق همه مراتب سلطنتت. خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق باافتخارترین مرتبه از فرمانروایی‌ات و همه مراتب فرمانروایی‌ات با افتخار است، خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق همه مراتب فرمانروایی‌ات. خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق برترین مرتبه از برتری‌ات و همه مراتب برتری‌ات برتر است، خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق همه مراتب برتری‌ات.

اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ مَنِّكَ بِأَ قْدَمِهِ وَكُلُّ مَنِّكَ قَدِيمٌ، اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِمَنِّكَ كُلِّهِ . اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ آياتِكَ بِأَكْرَمِها وَكُلُّ آياتِكَ كَرِيمَةٌ، اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بآياتِكَ كُلِّها . اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِما أَنْتَ فِيهِ مِنَ الشَّأْنِ وَالْجَبَرُوتِ وَأَسْأَلُكَ بِكُلِّ شَأْنٍ وَحْدَهُ وَجَبَرُوتٍ وَحْدَها، اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِما تُجِيبُنِى بِهِ حِينَ أَسْأَلُكَ فَأَجِبْنِى يَا اللّهُ.

خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق دیرینه‌ترین مرتبه از مهرورزی‌ات و همه مراتب مهرورزی‌ات دیرینه است، خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق همه مراتب مهرورزی‌ات. خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق گرامی‌ترین مرتبه از نشانه‌هایت و همه مراتب نشانه‌هایت گرامی است، خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق همه مراتب نشانه‌هایت. خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق آنچه از مقام و قدرت که در آنی و از تو می‌خواهم به‌حق هر مقام به تنهایی و به‌حق هر قدرت به تنهایی، خدایا از تو درخواست می‌کنم به‌حق آنچه اجابت می‌کنی مرا به آن هنگامی که از تو درخواست می‌کنم پس مرا اجابت کن ای خدا.

*****