بازم سه روزتون که سه شد !
بازم سه روزتون که سه شد !

به بهانه مرگ دخترک ۲۲ ساله و داستان پردازی های واهی و حمایت رسمی دشمنان ملت و هدایت مخفی سران اصلاح طلب از ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ برخی شهرها را به آشوب کشاندید و قریب ۲۰۰ تن را نیز به کشتن دادید . اغلب سرکرده های آموزش دیده تون دستگیر شدند و به غلط کردن افتاده اند . تتمه لاشه متعفن آشوبگری تون به اینجا رسید که :
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

دور اول فراخوان تون  ۲۴ ، ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۴۰۱ بود که بجز تحرکات محدود اغتشاش گرانه خبری نشد .

دور دوم ، ۱۴ ،۱۵ و ۱۶ آذر ۱۴۰۱ بود ، که از اینم علیرغم ایجاد التهاب کاذب ، آبی گرم نشد .

حتی تهدیدکردنتون نیز برای بستن و اعتصاب ثمری نداشت . وبازم سه روزتون سه شد !

ای شیطونکها  ! این درس تهدید کردن را خوب از شیطون بزرگ یادگرفتین ها ! اونهام زبان منطقشون  تهدیده !

به قول بازی دوران بچگی ” تا سه نشه بازی نشه ” یک سه روز دیگه هم بازی فراخوان را رو اعلام کنید ، تا زودتر بیاد و بره .

پیشنهاد میشه در اعتراض به فرار شاه مقبور در ۲۶ دی ۱۳۵۷ ، دور سوم فراخوان تون را ۲۴ ، ۲۵ و ۲۶ دی بگذارید ، تا بلکه رضا ربع پهلوی که در حمایت از شما ، اعتصاب سرکار نرفتن کرده ، خرکیف بشه و در اوهام بازگشت به وطن و تداوم شاهنشاهی پدرش دمی مسرور شود !

دیگه بعدش که خواهید دید بخاری از تون بلند نمیشه ، بشینین سرجاتون و در همون تعفن زن بارگی تون ، زندگی حیوانی تون و آزادی قانون جنگلی تون مشغول باشید ، تا مردم به کسب و کارشون برسن . خیلی کار داریم ، می خواهیم آماده آزادی قدس بشویم ، لطفا دیگه مزاحم نشوید !