فرازی از وصیتنامه شهید شوشتری
فرازی از وصیتنامه شهید شوشتری

فرازی از وصیتنامه شهید سردار سرتیپ پاسدار نور علی شوشتری:

دیروز از هرچه بود گذشتیم، امروز از هرچه بودیم!

آنجا پشت خاکریز بودیم و اینجا در پناه میز!

دیروز دنبال گمنامی بودیم و امروز مواظبیم ناممان گم نشود!

جبهه بوی ایمان می داد و اینجا ایمانمان بو می دهد!

الهی!

بصیرمان باش تا بصیر گردیم و بصیرمان کن تا از مسیر برنگردیم!

و آزادمان کن تا اسیر نگردیم!