نشست کارگروه قرآنی بشیر
نشست کارگروه قرآنی بشیر

جلسه با حضور مهندس حسین باقری،  دکترمحمد بیستونی ، مهندس کامران فتوحی قیام ، دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی در تاریخ ۲۳فروردین ۱۴۰۱ در موسسه قرانی تفسیر جوان تشکیل گردید و پس از تحلیل اخبار قرانی و مهندسی و… طی دو ماه اخیر و بحث و تبادل نظر درخصوص موضوعات مرتبط موارد مربوطه مصوب گردید : […]

جلسه با حضور مهندس حسین باقری،  دکترمحمد بیستونی ، مهندس کامران فتوحی قیام ، دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی در تاریخ ۲۳فروردین ۱۴۰۱ در موسسه قرانی تفسیر جوان تشکیل گردید و پس از تحلیل اخبار قرانی و مهندسی و… طی دو ماه اخیر و بحث و تبادل نظر درخصوص موضوعات مرتبط موارد مربوطه مصوب گردید :

تهیه کاربست های قرانی کاربردی ، ، توسعه تحقیقات قرانی ، تطبیق حوادث نقل تاریخ قران با مسایل روز جامعه ، ،تلاش در جهت تغییر رویکرد در جلسات قرانی در تلاوت با تدبر، توجه به سبک زندگی رمضانه مبتنی بر قران کریم ، پیگیری نشست با شورای شهر و شهرداری ، پیگیری شبکه قران ومعارف برای نشست های هم اندیشی ، شناسایی افراد صاحب نام جهت کمک به موسسات قرانی و شبکه قران و … جهت نشست هم اندیشی ازاد ضرورت بازبینی غفلت موجود در روش تبلیغ قرانی پیگیری نشست قرانی نقد ؛ پیگیری حمایت مالی نشر کتاب شهرسازی و معماری از منظر قران کریم (امورمهندسی در آیات قرآن) و…..