شهدای دی ماه
شهدای دی ماه

شهدای دی ماهی پایگاه برشها

روز یکم

روز دوم

روز سوم

روز چهارم

روز پنجم

روز ششم

شهادت شهید حسین غفاری (۱۳۵۳)

روز هفتم

روز هشتم

روز نهم

روز دهم

شهادت شهید علی رضا ماهینی (۱۳۶۰)

روز یازدهم

شهادت شهید سید مجتبی علمدار (۱۳۷۵)

روز دوازدهم

شهادت شهید شیخ نمر باقر النمر (۱۳۹۴)

روز سیزدهم

شهادت شهید علی رضا عاصمی (۱۳۶۵)

شهادت شهید قاسم سلیمانی (۱۳۹۸)

روز چهاردهم

روز پانزدهم

روز شانزدهم

شهادت شهید سید حسین علم الهدی (۱۳۵۹)

روز هفدهم

روز هجدهم

روز نوزدهم

شهادت شهید احمد کاظمی (۱۳۸۴)

روز بیستم

شهادت شهید محمد فرومندی (۱۳۶۵)

شهادت شهید مهدی نوروزی (۱۳۹۳)

روز بیست و یکم

شهادت شهید مصطفی احمدی روشن (۱۳۹۰)

شهادت شهید مجید قربان خانی (۱۳۹۴)

روز بیست و دوم

شهادت شهید مسعود علی محمدی (۱۳۸۸)

روز بیست و سوم

روز بیست و چهارم

روز بیست و پنجم

شهادت شهید یونس زنگی آبادی (۱۳۶۵)

روز بیست و ششم

روز بیست و هفتم

شهادت شهید سید مجتبی میر لوحی تهرانی (نواب صفوی ) (۱۳۳۴)

روز بیست و هشتم

شهادت شهید اسماعیل دقایقی (۱۳۶۵)

روز بیست و نهم

شهید محمود رضا بیضایی (۱۳۹۲)

روز سی ام

شهادت شهید حسین علی نوری (۱۳۶۵)