بیست ودومین کنگره سرداران و۴۰۰۰شهیددارالشهدای تهران منطقه۱۷
بیست ودومین کنگره سرداران و۴۰۰۰شهیددارالشهدای تهران منطقه۱۷

۱۵اسفند:بزرگداشت مقام پاسدار ۱۷اسفند:یادیاران،بسیج،مساجد،هیئات ۱۸اسفند:زنگ شهدا ۱۹اسفند:حرمهای شهدای گمنام اختتامیه۲۰اسفند۱۴۰۰ ساعت۱۵خیمه گاه شهدا

۱۵اسفند:بزرگداشت مقام پاسدار
۱۷اسفند:یادیاران،بسیج،مساجد،هیئات
۱۸اسفند:زنگ شهدا
۱۹اسفند:حرمهای شهدای گمنام
اختتامیه۲۰اسفند۱۴۰۰ ساعت۱۵خیمه گاه شهدا