شل کردن بند روسری و سفت کردن بند پوتین
شل کردن بند روسری و سفت کردن بند پوتین

هردو موفق شده و پیروز میدان شده اند
یکی پیروز نیروی هوای نفس و شیطان
ویکی پیروز نیروی ایمان ومرگ جاودان

یکی پیروز نیروی هوای نفس و شیطان

ویکی پیروز نیروی ایمان ومرگ جاودان