۳ فرمانده شهید لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله (ص)
۳ فرمانده شهید لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله (ص)

تصویر سه فرمانده شهید لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله (ص) در کنار هم، منتشر شد.

از راست:

۱. سردار شهید حاج حسین همدانی
۲. سردار شهید حاج حسین اسدالهی
۳. سردار شهید و مفقودالاثر حاج رضا فرزانه