یک بسیجی ساده
یک بسیجی ساده

🌷یک بسیجی ساده بعضی مواقع از همسران دوستان سپاهی حسین می شنیدم که حسین در جبهه چند مسئولیت مهم دارد. برخی مواقع از فرصت استفاده می کردم و می پرسیدم: حسین آقا! شما در جبهه چه کاره ای؟ چرا دیر به دیر نامه می دهی؟ با خونسردی می گفت: می خواهی چه کاره باشم. یک بسیجی ساده ام. […]

🌷یک بسیجی ساده


بعضی مواقع از همسران دوستان سپاهی حسین می شنیدم که حسین در جبهه چند مسئولیت مهم دارد. برخی مواقع از فرصت استفاده می کردم و می پرسیدم: حسین آقا! شما در جبهه چه کاره ای؟ چرا دیر به دیر نامه می دهی؟

با خونسردی می گفت: می خواهی چه کاره باشم. یک بسیجی ساده ام. در جبهه چون کارم زیاد است فرصت نمی کنم زود به زود نامه بدهم.
بعدها فهمیدم جانشین لشکر بوده.

راوی: زهرا سحری؛ همسر شهید
کتاب نیمه پنهان ماه ، جلد ۳۲؛ املاکی به روایت همسر شهید؛ نویسنده: رقیه مهری آسیا بر، ناشر: روایت فتح، چاپ اول: ۱۳۹۶؛ صفحه ۴۵-۴۶٫