کمک های مومنانه بیاد شهدای فشارکی ها
کمک های مومنانه بیاد شهدای فشارکی ها

📝📝گزارش افطاری ماه مبارک رمضان۱۴۰۰: 👇👇👇👇 ۱-دوازده هزاروپانصد افطاری گرم توزیع شدکه حدود هفت هزاروپانصد تای آن بین همه ی فشارکیهای ساکن اصفهان وروستای فشارک وپنج هزار افطاری بین نیازمندان ومستمندان غیر فشارکی توزیع شد. 🍀🍀🍀🍀 ۲-هزینه این افطاری بالغ بر حدود ۱۰۴میلیون وپانصدهزار تومان شد که توسط خیرین وجامعه فشارکی تامین شد. 🍀🍀🍀🍀 ۳-ازهمه […]

📝📝گزارش افطاری ماه مبارک رمضان۱۴۰۰:
👇👇👇👇
۱-دوازده هزاروپانصد افطاری گرم توزیع شدکه حدود هفت هزاروپانصد تای آن بین همه ی فشارکیهای ساکن اصفهان وروستای فشارک وپنج هزار افطاری
بین نیازمندان ومستمندان غیر فشارکی توزیع شد.
🍀🍀🍀🍀
۲-هزینه این افطاری بالغ بر حدود ۱۰۴میلیون وپانصدهزار تومان شد که توسط خیرین وجامعه فشارکی تامین شد.
🍀🍀🍀🍀
۳-ازهمه ی فامیل وفشارکیهاچه فشارکیهای ساکن تهران وچه فشارکیهای ساکن اصفهان وحتی فشارکیهای خارج کشور که مارادرتهیه این افطاری یاری نمودند تقدیر وتشکر مینماییم.
🍀🍀🍀🍀
۴-از محافل فرهنگی قرآنی فشارکیها،شورای محترم روستای فشارک ،جوانان وهمه ی کسانی که مارا درتهیه،طبخ وتوزیع این افطاری کمک نمودندبویژه پایگاه بسیج مسجد شهدای اسلام تقدیر وتشکر مینماییم.🙏
🌹🌹🌹
ودرآخراینکه باوحدت ویکپارچگی وهمدلی وباهم بودن میتوان کارهای بزرگی را انجام داد.

با تلاش بسیج مسجد شهدای فشارکی و جامعه روحانیت فشارکی ها و مشارکت همگانی